Czarnogóra. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Czarnogóra. Gospodarka.
Czarnogóra jest krajem przemysłowo-rolniczym, należy do słabo rozwiniętych gospodarczo obszarów dawnej Jugosławii; wojna domowa i późniejsze sankcje ONZ wobec nowej Jugosławii doprowadziły do wielkiego kryzysu gospodarczego i hiperinflacji. Straty Czarnogóry spowodowane sankcjami szacuje się na ok. 6,4 mld dolarów USA. W 1993 2/3 mieszkańców nie osiągało minimalnego poziomu życia. Uzyskanie 2006 niepodległości, samodzielna współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (Bank Światowy, EBOR), członkostwo w WTO, dają Czarnogórze szanse odbudowy gospodarki. Sprywatyzowany został sektor hutnictwa aluminium. Coraz większego znaczenia nabierają zagraniczne inwestycje w sektorze turystycznym. PKB na 1 mieszkańca wynosi 3,8 tys. dolarów USA (2005). Struktura zatrudnienia (2004): usługi 68%, przemysł 30%, rolnictwo 2%; wysokie, ale szybko malejące bezrobocie (28% — 2005, 14,7% — 2007); wskaźnik inflacji 3,4%. rozwinięta turystyka, głównie w regionie nadmorskim. W Cz. wydobywa się niewielkie ilości węgla brun., boksytów oraz rud żelaza, cynku i ołowiu; produkcja soli z salin mor.; podstawowym przemysłem jest hutnictwo aluminium, ponadto żelaza, cynku i ołowiu; rozwija się przemysł drzewno-papiern., elektromaszynowy, spożywczy. Grunty orne zajmują tylko 5% pow. kraju, łąki i pastwiska — 35%. Dominuje hodowla (owce, bydło, kozy, osły, drób); uprawa pszenicy, kukurydzy, ziemniaków, warzyw, tytoniu, na wybrzeżu oliwek, winorośli, fig, cytrusów.
Komunikacja. Sieć komunik. słabo rozwinięta; długość linii kol. 250 km (gęstość 1,8 km na 100 km2); długość dróg kołowych 7,4 tys. km, w tym 4,3 tys. km dróg utwardzonych; gł. port mor. — Bar (rocznie ok. 2 mln t przeładunku); 5 lotnisk (2006), największe w Podgoricy. Dobrze rozwinięta, nowoczesna sieć telefonii stacjonarnej; w użyciu 543 tys. telefonów komórkowych.
Handel zagraniczny. Eksportuje się gł. wyroby przem. (gł. tytoniowe), surowce miner.; w imporcie przeważają paliwa, maszyny i środki transportu oraz produkty chem.; wartość eksportu 173 mln dol. USA (2003), importu — 602 mln dol. USA; najważniejsi zagr. partnerzy handl. to Szwajcaria, Grecja, Włochy, Bośnia i Hercegowina.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia