Alimentacyjny Fundusz
 
Encyklopedia PWN
Alimentacyjny Fundusz,
fundusz utworzony w Polsce 1974,
rozpoczął działalność 1 I 1975; dysponentem Funduszu Alimentacyjnego był ZUS, który przyznawał i wypłacał świadczenia osobom uprawnionym na mocy wyroku sądowego, znajdującym się w ciężkich warunkach materialnych z powodu nieściągalności alimentów od dłużników. F.A. został zlikwidowany 2004, wznowił działalność 2008. Świadczenia alimentacyjne wypłacają gminy. Osobą uprawnioną do świadczeń z F.A. jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna (w okresie 2 miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z F.A. komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych). Świadczenia z F.A. przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia