wodorowej teorii kwasów

Encyklopedia PWN

teorie wyjaśniające budowę, właściwości i reaktywność substancji uważanych bądź za kwasy, bądź za zasady.
Brønsteda i Lowry’ego teoria kwasów i zasad, teoria protolityczna, teoria protonowa,
chem. teoria, według której kwasami są cząstki (cząsteczki, jony) będące donorami protonów (oddają jony wodorowe) w reakcji z akceptorami protonów (cząstkami przyjmującymi jony wodorowe), które według tej teorii są zasadami.
związki chemiczne odznaczające się charakterystycznymi właściwościami, m.in. kwaśnym smakiem, zdolnością wywoływania reakcji barwnych ze wskaźnikami (np. barwią lakmus na czerwono), roztwarzaniem wielu substancji;
Arrheniusa teoria, teoria jonowa,
chem. teoria kwasów i zasad (kwasów i zasad teorie), zgodnie z którą kwasem jest substancja dysocjująca w roztworze wodnym z odszczepieniem jonu wodorowego (H+), zasadą zaś substancja odszczepiająca podczas dysocjacji jony wodorotlenkowe (OH);
chem. atom lub jon mający zdolność przekazywania elektronu innemu indywiduum chemicznemu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia