warstwowe

Encyklopedia PWN

wyrób składający się z co najmniej dwu warstw różnobarwnego szkła;
techn. tworzywo drzewne uzyskane z cienkich warstw drewna różnej grubości, sklejanych i prasowanych;
bud. płyta stosowana do tzw. lekkiej obudowy ścian i dachów, najczęściej w budownictwie przem. i magazynowym, ale również biurowym i w budynkach handl.;
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
materiały, których podstawowym składnikiem jest drewno;
elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;
krystal. teoria opisująca różne możliwe ułożenia (upakowania) jednakowych kul w przestrzeni trójwymiarowej, w których każda kula zawsze styka się z 12 kulami.
tynk
[niem.],
wyprawa,
stwardniała warstwa zaprawy budowlanej, pokrywająca powierzchnie elementów budowli (ścian, stropów);
materiały stosowane zarówno do wykonania budowli, jak też do jej naprawy, remontu, modernizacji, przez wykorzystanie ich na stałe w obiekcie.
struktury najgęstszego upakowania, struktury najgęstszego ułożenia,
krystal. struktury kryształów, które mogą być opisane za pomocą teorii najgęstszych ułożeń jednakowych kul.
wyroby ze szkła odpowiednio zdobionego, wytwarzane w pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach, czasem pozbawione funkcji użytkowej;
Werner Abraham Gottlob Wymowa, ur. 25 IX 1750 w Wehrau (obecnie Osiecznica) w Saksonii, zm. 30 VI 1817, Freiberg,
geolog i mineralog niemiecki.
geol. naturalny, samoczynny i skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu lub dno zbiornika wód powierzchniowych (źródło zatopione);
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach, lampowy (lampa mikrofalowa) lub półprzewodnikowy, przeznaczony do pracy w zakresie częst. odpowiadających mikrofalom.
opad atmosferyczny złożony z kryształów lodu o różnych kształtach (głównie 6-ramienne gwiazdki);

Słownik języka polskiego PWN

szkło warstwowe «rodzaj szkła bezpiecznego, powstałego ze sklejenia co najmniej dwóch warstw szkła, stosowane w samochodach»
zdjęcie warstwowe «rentgenowskie zdjęcie dające obraz części ciała na wybranej głębokości»
warstwa
1. «pewna ilość czegoś tworząca jednolitą płaszczyznę na powierzchni lub między czymś a czymś»
2. «składniki jakiejś rzeczy lub jakiegoś zjawiska, stanowiące pewną całość»
3. «grupa społeczna jednolita pod jakimś względem»
4. «nagromadzenie osadu i skał osadowych w kształcie płaskiej płyty»

• warstwowy • warstwowo • warstewka
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia