uziarnienie

Encyklopedia PWN

geol. rozmieszczenie ziarn osadu różnej wielkości w obrębie warstwy skalnej, rozpatrywane w jej profilu pionowym
flisz
[niem.],
geol. zespół okruchowych skał osadowych, zwykle o dużej miąższości, składający się z wielokrotnie powtarzających się warstw piaskowców, mułowców, łupków ilastych, czasem też zlepieńców;
geol. następstwo pionowe typów uziarnienia, warstwowania i rodzajów osadu w obrębie ławicy turbidytu — osadu złożonego przez prąd zawiesinowy.
granulometria
[łac. granulum ‘ziarnko’, gr. metréō ‘mierzę’],
metody pomiaru i analizy ziaren i cząstek w osadach: glebach i skałach nielitych, w tym w gruntach budowlanych.
litofacja
[gr.-łac.],
geol. kompleksy skał osadowych o tych samych charakterystycznych cechach litologicznych (skład mineralny, uziarnienie, struktura i tekstura, barwa), powstałe w podobnych warunkach geologicznych.
technika budowy nawierzchni drogowej, w której warstwa mineralno-asfltowa składa się z warstw kruszyw o stopniowo malejącym uziarnieniu, układanych i zagęszczanych kolejno, począwszy od najgrubszej frakcji.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia