synekologia

Encyklopedia PWN

synekologia
[gr.],
ekol. dział ekologii zajmujący się badaniem zależności między grupami organizmów oraz strukturą i funkcjonowaniem układów ekol.: populacji, biocenoz, ekosystemów, krajobrazów;
autekologia
[gr.],
fizjologia reakcji,
dział ekologii pośredni między nią a fizjologią, badający reakcje pojedynczych organizmów na działanie abiotycznych, rzadziej biotycznych czynników środowiska;
ekologia
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, lógos ‘słowo’, ‘umysł’, ‘rozprawa’, ‘wiedza’],
nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach organizacji, ekonomika przyrody;
fitosocjologia
[gr.],
socjologia roślin, fitocenologia,
ekol. nauka o zbiorowiskach roślinnych;
Kornaś Jan, ur. 26 IV 1923, Kraków, zm. 8 VIII 1994, tamże,
geobotanik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia