skalną

Encyklopedia PWN

skalna roślinność, litofity, naskalne rośliny,
rośliny zasiedlające podłoże skalne;
cmentarzyska etruskie z IV–II w. p.n.e. z grobami wycinanymi w ścianach skalnych głębokich dolin rzecznych, przecinających północne regiony terytoriów — Caere, Tarkwinie i Wulczi, oraz tereny na południe i południowy zachód od jez. Bolsena (Blere, San Giuliano, San Giovenale, Norchia, Sovana);
forma skalna w postaci silnie wydłużonej, wysmukłej turni;
wąskie sklepienie skalne, które tworzy się np. pod wpływem procesów krasowych wskutek zapadania się stropu nad poszczególnymi odcinkami ciągu jaskiniowego, przede wszystkim nad komorami;
spoiwo skalne, lepiszcze skalne,
materiał mineralny spajający poszczególne okruchy (ziarna) skalne lub mineralne w okruchowych skałach osadowych;
ciasto skalne, tło skalne,
geol. drobnokrystaliczna lub szklista masa wypełniająca przestrzeń pomiędzy fenokryształami w skałach magmowych, zwłaszcza wulkanicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia