sejsmiczne

Encyklopedia PWN

rozchodzące się we wnętrzu Ziemi fale sprężyste, wywołane na ogół trzęsieniami ziemi, wybuchami wulkanów, a także sztucznie generowane.
obszary na powierzchni Ziemi, na których często występują trzęsienia ziemi.
fale sprężyste rozchodzące się w Ziemi; → sejsmiczne fale.
technika prowadzenia badań sejsmologicznych i opracowania ich wyników pozwalająca na określenie trójwymiarowych struktur wewnątrz Ziemi;
sejsmologia
[gr. seismós ‘trzęsienie (ziemi)’, lógos ‘nauka’],
nauka o trzęsieniach ziemi i rozchodzeniu się fal sejsmicznych we wnętrzu Ziemi, dział geofizyki.
gwałtowne zaburzenie stanu równowagi we wnętrzu Ziemi, prowadzące do wyzwolenia się energii w postaci ciepła, fal sejsmicznych, ruchu skał i ich trwałych deformacji (np. spękania, szczeliny).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia