s warunkowej

Encyklopedia PWN

Pawłow Iwan P., ur. 26 IX 1849, Riazań, zm. 27 II 1936, Leningrad (ob. Petersburg),
fizjolog rosyjski, twórca fizjologii wyższych czynności nerwowych.
sieć cyfrowa z integracją usług, ang. Integrated Services Digital Network Wymowa(ISDN Wymowa),
rodzaj sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej realizację różnorodnych usług telekomunik., m.in.: rozbudowanych usług telefonicznych, transmisji danych, transmisji obrazów nieruchomych i ruchomych.
zachowanie, zachowanie się,
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychologii; w najszerszym znaczeniu — każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska.
fizjologia
[gr. phýsis ‘natura’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o funkcjach żywych organizmów, ich narządów, tkanek i komórek;
Konorski Jerzy, ur. 1 XII 1903, Łódź, zm. 14 IX 1973, Warszawa,
neurofizjolog;
fizjol. wg I. Pawłowa systemy bodźców, które przez warunkowanie mogą stać się bodźcami warunkowymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia