przejściowe

Encyklopedia PWN

pierwiastki przejściowe, metale przejściowe,
pierwiastki chem. (metale), których elektrony walencyjne są opisywane orbitalami typu s i d — tzw. pierwiastki bloku d, lub orbitalami typu s i fpierwiastki bloku f;
formy przejściowe, brakujące ogniwa,
formy zwykle kopalnych organizmów łączące cechy budowy 2 różnych grup systematycznych;
bezrobocie przejściowe, bezrobocie frykcyjne,
bezrobocie spowodowane zmianą miejsca pracy lub zmianą kwalifikacji zawodowych.
dział (rozdział) ustawy ustalający stosunek zawartych w niej przepisów do przepisów uprzednio obowiązujących.
warstwa przejściowa, obszar przejściowy,
astr. obszar atmosfery Słońca między chromosferą a koroną charakteryzujący się gwałtownym wzrostem temperatury z wysokością — od 25 tysięcy K do ok. 700 tysięcy K na przestrzeni ok. 100 km;
przyrząd do rejestracji momentów przejść gwiazd przez południk niebieski miejsca obserwacji;
astr. cieniutka warstwa atmosfery Słońca między chromosferą i koroną, w której temperatura rośnie prawie skokowo od 104 K do106 K;
kataliza
[gr. katálysis ‘rozłożenie’],
zjawisko polegające na tym, że obecność stosunkowo niewielkiej ilości obcej substancji, zwanej katalizatorem, przyspiesza reakcję chemiczną.
przyspieszanie (kataliza) reakcji elektrodowej w wyniku silnego oddziaływania, często z utworzeniem wiązania chem., reagenta (substratu, produktu pośredniego lub końcowego) z powierzchnią elektrody;
m. powiatowe w województwie łódzkim, na Wysoczyźnie Łaskiej, nad Dobrzynką (lewy dopływ Neru).
kultury rodzimej ludności Ameryki, rozwijające się od czasów zasiedlenia tej części świata przez przybyszów z Azji (co, jak sądzi obecnie większość badaczy, nastąpiło między 60 a 40 tysięcy lat temu) do przełomu XV i XVI w., kiedy Europejczycy odkryli i podbili te ziemie.
zootechn. okrywa włosowa owiec nadająca się do przędzenia, zestrzyżona w całości po osiągnięciu pełnego odrostu;
połączenia wodoru z innymi pierwiastkami chem., o ogólnym wzorze YnHm (Y — atom dowolnego pierwiastka);
miasto powiatowe w województwie dolnośląskim, na skraju Pradoliny Głogowskiej i Wzgórz Dalkowskich, nad Odrą.
centralna część kuli ziemskiej, o promieniu ok. 3486 km, masie ok. 185 · 1023 kg (ok. 31,5% całkowitej masy Ziemi) i średniej gęstości ok. 10,6 g/cm3 (Ziemia — Budowa);
rasa
[fr.],
grupa osobników w obrębie gat., odznaczających się zespołem swoistych cech przekazywanych dziedzicznie;
należy do wschodniej grupy języków słow.;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

przejściowy
1. «taki, przez który się przechodzi, idąc dokądś»
2. «mający charakter tymczasowy»
3. «stanowiący stadium pośrednie między czymś a czymś»

• przejściowo • przejściowość
wiek przejściowy
1. «okres dojrzewania płciowego»
2. «okres przekwitania»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia