proces fotografii natychmiastowej

Encyklopedia PWN

proces fot. dyfuzyjny (dyfuzyjne metody fotograficzne), czarno-biały lub barwny, pozwalający na otrzymanie odbitki czarno-białej po upływie 15 s, a barwnej — 50 s od chwili wykonania zdjęcia (znany również pod nazwą proces fotografii natychmiastowej);
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
całokształt procesów chem. mających na celu zamianę obrazu utajonego, zawartego w napromieniowanym (naświetlonym) materiale fot., na trwały obraz widzialny utworzony z metalicznego srebra lub barwników.
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
fot. dyfuzyjny proces fot., metoda natychmiastowej fotografii barwnej (barwny pozytyw po 60 s od wykonania zdjęcia);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia