nabytej

Encyklopedia PWN

med. uogólniony lub miejscowy brak pigmentu w skórze;
wg prawa polskiego następuje na podstawie urodzenia (np. gdy rodzice są obywatelami pol.), nadania obywatelstwa cudzoziemcowi, uznania osoby pochodzenia pol. za obywatela polskiego.
ekon. miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników; inaczej — produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji.
emerytura
[łac. emeritus ‘zasłużony’, ‘wysłużony’],
świadczenie pieniężne z zakresu ubezpieczeń społecznych przysługujące osobom, które osiągnęły określony wiek (tzw. wiek emerytalny) i mają wymagany okres zatrudnienia.
ewolucjonizm
[łac. evolutio ‘rozwinięcie’],
biol. system poglądów traktujący cały świat ożywiony jako zespół bytów organicznych zmieniających się w sposób ciągły w czasie, tj. ewoluujących; z założenia przeciwstawia się zarówno kreacjonizmowi, jak i katastrofizmowi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia