liczbą atomową

Encyklopedia PWN

liczba atomowa, liczba porządkowa, Z,
chem., fiz. podstawowa wielkość charakteryzująca i definiująca pierwiastek chemiczny, określająca jego numer kolejny (położenie) w układzie okresowym pierwiastków;
centralna część atomu, o rozmiarach ok. 105 razy mniejszych od rozmiarów atomu, skupiająca prawie całą jego masę;
liczba wszystkich nukleonów w jądrze atomowym: A = Z + N, gdzie Z — liczba protonów, a N — liczba neutronów w jądrze;
fiz. w teoriach kwantowych liczby charakteryzujące stan stacjonarny układu, np. atomu, jądra atomowego lub cząstki elementarnej;
liczba określająca wielkość atomu;
technika ilościowej analizy chem. polegająca na pomiarze absorpcji promieniowania charakterystycznego danego pierwiastka;
orbital
[łac. orbita ‘koleina’, ‘droga’],
funkcja falowa ψ opisująca stan jednego elektronu, zależna od współrzędnych () określających jego położenie w atomie (orbital atomowy), cząsteczce (orbital molekularny, orbital cząsteczkowy) lub krysztale.
atom
[gr. átomos ‘niepodzielny’],
fiz. najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, posiadająca jeszcze właściwości tego pierwiastka, określoną masę oraz specyficzne właściwości fizyczne.
Fajans Kazimierz, ur. 27 V 1887, Warszawa, zm. 18 V 1975, Ann Arbor (stan Michigan),
fizykochemik amerykański, pochodzenia polskiego, specjalista w dziedzinie radiochemii, promieniotwórczości i budowy cząsteczek.
zbiór atomów, których jądra mają taką samą liczbę protonów, czyli atomów o takiej samej liczbie atomowej (oznaczanej symbolem Z).
sposób klasyfikacji pierwiastków chemicznych w postaci tabeli powstałej w wyniku ułożenia pierwiastków według wzrastającej liczby atomowej oraz według ich właściwości chemicznych;
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
Fermi Enrico, ur. 29 IX 1901, Rzym, zm. 28 XI 1954, Chicago,
fizyk teoretyk amerykański, pochodzenia włoskiego, jeden z twórców podstaw energetyki jądrowej.
hiperjądra, hiperfragmenty,
fiz. specyficzne jądra atomowe, w których oprócz nukleonów występuje przynajmniej jeden hiperon Λ (hiperony);
Mendelejew, Miendielejew, Dmitrij I., ur. 8 II 1834, Tobolsk, zm. 2 II 1907, Petersburg,
chemik rosyjski, twórca układu okresowego pierwiastków chemicznych.
Oppenheimer
[ọpənhaımər]
(Julius) Robert Wymowa, ur. 22 IV 1904, Nowy Jork, zm. 18 II 1967, Princeton,
amerykański fizyk, zwany ojcem bomby atomowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia