krótkoterminowe

Encyklopedia PWN

rodzaj kredytu pieniężnego; jest udzielany na okres poniżej jednego roku.
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
ekon. pieniądze papierowe, będące prawnym środkiem płatniczym, emitowane przez państwo jako jego bezterminowe, nieoprocentowane zobowiązanie, którego nie dotyczą przepisy o pokryciu złotem lub innymi wartościami;
psychol., socjol. podejmowanie w określonym kontekście wymiany werbalnych i pozawerbalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania lub pogłębiania więzi międzyludzkich;
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
ekon. segment rynku finansowego, na którym — w odróżnieniu od rynku kapitałowego — są dokonywane krótkoterminowe operacje kredytowe banków;
Annales
[annạl] Wymowa,
szkoła Annales,
grupa historyków fr. skupiona wokół czasopisma „„Annales d’histoire économique et sociale”” (ob. „Annales: Économies–Sociétés–Civilisations”), zał. 1929 przez M. Blocha i L. Febvre’a.
commercial papers
[kəmə̣:szl pẹıpərz; ang.],
krótkoterminowe papiery dłużne (zwane też bonami lub wekslami komercyjnymi), emitowane przez instytucje niefinansowe; są wystawiane na okaziciela.
instytucja finansowa EWG, utworzona IV 1973 na podstawie Raportu Wernera podczas pierwszej, zakończonej niepowodzeniem próby utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej;
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ang. International Space Station,
międzynarodowa stacja kosmiczna pełniąca funkcję interdyscyplinarnego załogowego laboratorium kosmicznego;
zespół środków techn. i pozatechn. zapobiegających powodziom lub ograniczających ich rozmiary i skutki;
przewidywanie stanu atmosfery i związanych z nim zjawisk meteorologicznych dotyczących określonego obszaru i przedziału czasu.
ring
[niem.],
ekon. krótkoterminowe porozumienie o charakterze monopolistycznym;
system świadczeń zabezpieczający pracowników i ich rodziny przed ujemnymi następstwami utraty lub ograniczenia możliwości zarobkowania, utraty żywiciela lub zwiększenia obciążeń rodzinnych (choroba, macierzyństwo, inwalidztwo, starość, śmierć, brak pracy); jedna z technik zabezpieczenia społecznego.
najstarszy i największy lwowski bank akcyjny, założony 1867 pod nazwą Cesarsko-Królewski Uprzywilejowany Galicyjski Akcyjny Bank Hipoteczny;
bank państw., zał. 1933 w Warszawie w celu współdziałania przy oddłużeniu rolnictwa;
bank kredytu krótkoterminowego,
banki koncentrujące działalność na przyjmowaniu krótkoterminowych wkładów (depozytów), nie mających charakteru oszczędności, oraz udzielaniu kredytów w formie dyskonta weksli handlowych lub pod zastaw weksli i obligacji skarbowych.
żydowska organizacja gospodarcza, utworzona 1926 w Warszawie;

Słownik języka polskiego PWN

krótkoterminowy
1. «przewidziany na krótki okres lub mający niedługi termin realizacji»
2. «trwający krótko»
3. środ. «o więźniu: odbywający krótką karę więzienia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia