hałda

Encyklopedia PWN

hałda
[niem.],
górn. → zwał.
okręg występowania i wydobycia węgla kamiennego w południowej Polsce, na Płaskowyżu Rybnickim, na południowym zachodzie woj. śląskiego;
formy powierzchni Ziemi powstałe w wyniku działalności człowieka; rozróżnia się wśród nich formy wklęsłe i wypukłe;
dolina walna w Tatrach Zachodnich; największa (35 km2) i najdłuższa (10 km) w Tatrach Polskich,
energetyka
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii;
Engel
[ãżẹl]
André, ur. 1946,
reżyser fr.;
Fierla Adolf, ur. 16 I 1908, Orłowa (czes. Orlová, Śląsk Cieszyński), zm. 8 IX 1967, Londyn,
pisarz; związany z regionem cieszyńsko-beskidzkim;
(GOP), największy w Polsce okręg przemysłowy, w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w województwie śląskim, na południowym zachodzie graniczy z Rybnickim Okręgiem Węglowym;
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
miasto wojewódzkie w województwie śląskim, pow. grodzki, na Wyż. Katowickiej, nad Rawą (prawy dopływ Brynicy), Kłodnicą i Mleczną, w GOP.
w. w woj. dolnośląskim (pow. kłodzki, gmina Stronie Śląskie), w Masywie Śnieżnika, nad Kleśnicą (lewy dopływ Morawki);
gałąź gospodarki narodowej obejmująca zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie i odnawianie lasów w celu stałego pozyskiwania drewna i in. użytków leśnych oraz wykorzystywania zdrowotnych i ochronnych wartości lasów; także zespół nauk leśnych stanowiących teoret. podstawę gospodarki leśnej.
góra na północno-zachodnim krańcu Pasma Chęcińskiego;
ograniczanie ilości lub usuwanie substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń) przez zakłady produkcyjne i usługowe, pojazdy mech., hałdy, wysypiska i in. źródła zanieczyszczeń oraz zapobieganie przekraczaniu w powietrzu atmosferycznym dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających (imisja zanieczyszczeń).
ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka i zachowanie ich możliwie naturalnego charakteru; także racjonalne, zgodne z prawami przyrody i rozwoju społecznego kształtowanie środowiska życia człowieka w taki sposób, aby elementy przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami techniki i cywilizacji.
miasto w województwie śląskim, powiat grodzki, na pograniczu Wyż. Katowickiej i Garbu Tarnogórskiego, nad Brynicą, w północnej części GOP.
rośliny z różnych grup sytematycznych, zapoczątkowujące sukcesję ekologiczną, osiedlające się na podłożu, na którym nie ma pokrywy roślinnej — na nagiej skale, zastygłej lawie, ruchomych piaskach, hałdach przem. i kopalnianych itp.;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

hałda
1. «wysypisko odpadów górniczych i przemysłowych»
2. «składowisko kopaliny użytecznej na otwartym terenie»

• hałdowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia