genetycznie

Encyklopedia PWN

śmierć programowana komórki, Programmed Cell Death (PCD),
prawidłowy proces fizjologiczny, zaprogramowany genetycznie, prowadzący do aktywnego samounicestwienia (śmierci samobójczej) komórek w organizmach zwierzęcych i roślinnych;
rozległy region fizycznogeogr. w środkowej części Europy, stanowiący wschodnią część tzw. Europy Hercyńskiej — gór i wyżyn Europy Zachodniej, związanych genetycznie z orogenezą hercyńską;
psychol. pojęcie w ścisłym sensie, trudno definiowalne, odnoszące się do poczucia przeżywania specyficznych stanów mentalnych (zjawisk psychicznych); człowiek dzięki percepcji orientuje się w otoczeniu, dostosowuje swoje działania do znaczenia zdarzeń, ale również zdaje sobie sprawę z treści własnych przeżyć psychicznych (doświadcza własnego „ja”) i samego faktu ich doznawania.
taniec będący elementem obrzędów i praktyk kultowych (kult),
Tatum
[tẹıtəm]
Edward Lawrie Wymowa, ur. 14 XII 1909, Boulder (stan Kolorado), zm. 5 XI 1975, Nowy Jork,
amer. mikrobiolog i biochemik;
Taurydy
[gr.],
astr. rój meteorów związanych genetycznie z kometą Enckego oraz — prawdopodobnie — z niektórymi planetoidami grupy Apolla;
temperament
[łac. temperamentum ‘umiarkowanie’, ‘właściwa miara’],
względnie stałe cechy osobowości, występujące u człowieka od wczesnego dzieciństwa i mające swoje odpowiedniki w świecie zwierząt;
med. różne metody leczenia chorób uwarunkowanych genetycznie oraz chorób nabytych, takich jak choroby zakaźne, w których informacja genetyczna komórki jest modyfikowana przez techniki biologii molekularnej.
tragedia
[łac. < gr.],
jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt tragiczny (tragizm);
transgeniczne organizmy, organizmy genetycznie zmodyfikowane, ang. genetically modified organisms (GMO),
genet. rośliny bądź zwierzęta, których genom został zmieniony za pomocą współczesnych metod inżynierii genetycznej; w efekcie zawierają w komórkach stabilnie włączony do chromosomów i ulegający ekspresji dodatkowy gen (geny) pochodzący z innego organizmu; również własny, prawidłowy gen może zostać zastąpiony wersją zmutowaną lub zostać usunięty (nokauty genowe);
transplantacja
[łac. transplantare ‘szczepić’, ‘przesadzać’],
przeszczepianie,
zabieg przeniesienia komórek (np. szpiku), tkanek (np. skóry) bądź narządów (np. serca, nerek) w obrębie jednego organizmu lub między dwoma organizmami;
med. jedna z najczęstszych chorób dermatologicznych, o niejednorodnym obrazie klinicznym, związana z nadczynnością gruczołów łojowych (łojotok);
filoz., psychol. system poznawczy właściwy człowiekowi;
astr. rój meteorów związany genetycznie z kometą Tuttle’a;
uwarunkowana genetycznie zdolność zwierzęcia do przekazywania potomstwu określonej cechy lub cech.
biol. sposób rozmnażania bezpłciowego, powszechny u wielu roślin i u niższych zwierząt;
Westa
[łac.],
astr. planetoida pasa głównego o numerze katalogowym 4;
wędrówki zwierząt, migracje zwierząt,
czynne przemieszczanie się zwierząt (osobników, grup osobników lub całych populacji) na różne odległości.
wg definicji ISTA (ang. International Seed Testing Association) suma tych właściwości nasion, które określają poziom aktywności i zachowania się nasion podczas kiełkowania i wschodów siewek;

Słownik języka polskiego PWN

genetyczny
1. «dotyczący dziedziczenia albo dziedziczności»
2. «związany z pochodzeniem czegoś»

• genetycznie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia