gazami cieplarnianymi

Encyklopedia PWN

substancje gazowe, których obecność w atmosferze ziemskiej jest gł. przyczyną występowania efektu cieplarnianego;
efekt cieplarniany, efekt szklarniowy,
zjawisko fizyczne polegające na wzroście temperatury powierzchni planety oświetlanej przez promieniowanie gwiazdy;
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
metan
[gr.],
CH4,
związek organiczny, najprostszy nasycony węglowodór alifatyczny (alkany);
związki chemiczne węgla i tlenu:
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
trwałe (nieodwracalne w naturalny sposób) uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływające negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, często życie ludzi.
energetyka
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii;
Bush
[busz]
George Walker Wymowa, ur. 6 VII 1946, New Haven (stan Connecticut),
syn George’a Herberta, polityk amerykański.
klimat
[gr. klíma ‘nachylenie’, ‘szerokość geograficzna’],
charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych (warunków pogodowych), kształtujący się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie wyników wieloletnich obserwacji i pomiarów meteorologicznych.
promieniowanie elektromagnetyczne występujące w atmosferze ziemskiej;
rozwój zrównoważony, ang. sustainable development, rozwój trwały,
termin oznaczający rozwój społ.-ekonomiczny współczesnych społeczeństw, polegający na zaspokajaniu ich potrzeb w taki sposób, aby nie zmniejszać możliwości zaspokajania potrzeb przyszłym pokoleniom.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia