formowany

Encyklopedia PWN

wykonywanie form odlewniczych jednorazowych i wielokrotnego użytku;
pielęgnacyjne zabiegi przeprowadzane w sadach i ogrodach w celu uzyskania pożądanego kształtu koron drzew.
jedna z podstawowych — oprócz wytłaczania — metod wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
Korpusy Polskie w Rosji, Korpusy Wschodnie,
pol. formacje wojsk. tworzone w Rosji 1917–18 pod patronatem Naczpolu.
polskie siły zbrojne podporządkowane władzom RP i dowodzone przez Naczelnego Wodza, organizowane na podstawie polsko-francuskiej umowy wojskowej z 9 IX 1939 i protokołu wykonawczego z 21 IX 1939.
ceramika
[gr. kéramos ‘ziemia’, ‘glina’; kerameoús ‘wykonany z gliny’],
nieorganiczne i niemetaliczne materiały otrzymywane w wyniku procesu ceramicznego; także technologia wytwarzania takich materiałów oraz nauka obejmująca badania dotyczące ich otrzymywania, właściwości i zastosowania.
dewitryfikacja
[łac.],
odszklenie,
proces krystalizacji szkła;
hydrol. określenie wód oceanicznych (mor.) o znacznej objętości i dość jednolitych właściwościach (m.in. temperatura, zasolenie, zawartość tlenu), ukształtowanych w określonym czasie i w danym rejonie kuli ziemskiej;
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
Armia Polska w ZSRR 1941–42 (AP w ZSRR), właśc. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR,
związek operacyjny i ośrodek organizacyjno-szkoleniowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, podległy rządowi polskiemu na uchodźstwie, a operacyjnie dowództwu Armii Czerwonej;
wyrób budowlany przeznaczony do krycia dachów (pokrycie dachowe), tradycyjnie — wyrób ceramiczny w postaci płytki zbliżonej kształtem do prostokąta.
dywan
[tur. < pers.],
włók. wyrób dekoracyjno-użytkowy (d. podłogowy) lub wyłącznie dekoracyjny (d. ścienny) o dużej masie powierzchniowej (300–650 g/m2) i sztywności zapewniającej dobre układanie na powierzchni, z wzorem utworzonym za pomocą splotu lub różnych barw zastosowanych nitek;
maszyny do wytwarzania dzianin, wyposażone w igły dziewiarskie, które formują z jednej lub więcej nitek oczka;
termin używany na określenie grupy społecznej charakteryzującej się określonym stylem życia, odmiennym od chłopskiego (wiejskiego) i szlacheckiego lub arystokratycznego.
papier
[gr.],
materiał w postaci wstęgi lub arkuszy, wytwarzany z masy papierniczej, służący do druku, pisania, pakowania, celów przemysłowo-technicznych, higienicznych i in.;
tworzywa sztuczne, tworzywa wielkocząsteczkowe,
materiały, których głównym składnikiem są polimery, najczęściej organiczne;
związek taktyczny PSZ podlegający władzom RP na uchodźstwie, formowany od XII 1941, początkowo w Egipcie (Kair), od III 1942 w Palestynie (Rehowot);
Armia Polska w ZSRR 1944 (AP w ZSRR),
związek operacyjny oraz ośrodek formowania lud. sił zbrojnych na terytorium ZSRR, utworzony 16 III 1944 na mocy porozumienia Związku Patriotów Polskich z rządem sowieckim.
Białorusini, nazwa własna Biełarusy,
naród tworzący podstawową ludność Białorusi,

Słownik języka polskiego PWN

formować
1. «nadawać czemuś określoną formę»
2. «o grupie ludzi: ustawiać się w pewnym porządku»
3. «wyrabiać w kimś określone cechy lub postawy»
4. «organizować coś, powoływać do życia»
formować się
1. «przybierać określoną formę»
2. «tworzyć się»
3. «o grupie ludzi: ustawiać się w pewnym porządku»
4. «nabierać określonych cech»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia