europa

Encyklopedia PWN

określenie części Europy będącej strefą przejściową pomiędzy obszarem dominacji łac. cywilizacji zachodniej a obszarami dominacji cywilizacji wschodniej, zawierającej elementy rusko-bizant. oraz, w mniejszym stopniu, muzułmańskie; jej trzon stanowią hist. terytoria państw: czeskiego, pol.-litew. i węg. mających strukturę wielonar.; stosowane również w odniesieniu do całego obszaru rozciągającego się pomiędzy morzami: Bałtyckim, Adriatyckim, Egejskim i Czarnym (między etnicznymi Niemcami a etniczną Rosją).
rozgłośnia radiowa nadająca z Monachium do krajów uzależnionych przez ZSRR po II wojnie światowej.
system gazociągów łączący kraje Europy Zachodniej i Polskę z najbogatszymi na świecie złożami gazu z półwyspu Jamał w Rosji;
Picos de Europa
[pịkos de e.],
najwyższy masyw górski w Górach Kantabryjskich, w północnej Hiszpanii, na pograniczu Asturii, Kantabrii i Leónu;
codzienna gazeta informacyjna o zasięgu ogólnokrajowym,
tajna organizacja rewolucyjno-wolnościowa;
europ, Eu, europium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 63;
Rada Europy, ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe,
organizacja międzynarodowa, założona 1949; z siedzibą w Strasburgu.
konferencja dyplomatyczna państw europejskich (bez Albanii), Kanady i USA (1973–75), poświęcona opracowaniu zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa europejskiego i współpracy między państwami, zakończona przyjęciem Aktu końcowego;
Kongres Europy, kongres haski 1948,
kongres ruchu na rzecz integracji Europy, obradujący 7–11 V 1948 w Hadze;
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), ang. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE),
międzynarodowa, paneuropejska organizacja ds. bezpieczeństwa i współpracy, będąca kontynuatorką Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE);
dokument przyjęty 1990 na szczycie KBWE, nakreślający nową wizję współpracy eur. i zapoczątkowujący jej instytucjonalizację;
Gwiazda Lotniczych Załóg w Europie, ang. The Air Crew Europe Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;
międzynar. organizacja ekumeniczna w Europie zrzeszająca 123 Kościoły i 25 organizacji stowarzyszonych.

Słownik języka polskiego PWN

europ «pierwiastek chemiczny, srebrzysty, kowalny metal»
Rada Europy «organizacja państw europejskich, propagująca zasady demokracji parlamentarnej i prawa człowieka»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia