druk

Encyklopedia PWN

produkt poligraficzny otrzymany z odbitek drukowych.
druk
[niem.]:
technika drukowania wyrobów włókienniczych;
tytuł dziedzicznego króla Bhutanu (od 1907);
odmiana druku wykorzystywana do powielania zapisu utworów muzycznych.
ulotka, druk o objętości do 4 stron, gł. dokument życia społ.;
technika zdobienia ceramiki;
stary druk, starodruk,
druk wydany do 1800 włącznie (tzn. także inkunabuły);
sposób drukowania wyrobów włókienniczych;
doręczane posłom przed posiedzeniem sejmu projekty aktów prawnych i zgłoszonych doń poprawek, które mają być przedmiotem obrad sejmu.
rzemiosło i gałąź przemysłu zajmujące się reprodukcją tekstów i obrazów za pomocą drukowania.
jedno- lub wielokolorowe miejscowe zabarwianie płaskich wyrobów włókienniczych, np. tkanin, dzianin, niekiedy przędz lub luźnych włókien, w sposób pozwalający na wytworzenie określonego wzoru;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
Chaucer
[czọ:sər]
Geoffrey Wymowa, ur. 1342 lub 1343, Londyn, zm. 25 X 1400, tamże,
najwybitniejszy poeta angielski do czasów Williama Szekspira.
Gutenberg Johannes Wymowa, właśc. J. Gensfleisch zum Gutenberg Wymowa, ur. ok. 1400, zm. 3 II 1468,
niemiecki mincerz i specjalista od obróbki metali, wynalazca druku i pionier drukarstwa.
rodzina drukarzy niem. w Królewcu:
inkunabuł
[łac.],
stary druk sprzed 1501;

Słownik języka polskiego PWN

druk
1. «drukowanie książek, czasopism itp.; też: sposób drukowania»
2. «wszelkie wydawnictwa drukowane»
3. «krój drukowanych liter»
4. «odbijanie deseniu na tkaninie lub skórze; też: deseń tak wykonany lub tkanina z takim deseniem»

• drukowy
druk płaski «technika drukowania z formy, w której elementy drukujące i niedrukujące położone są na tej samej płaszczyźnie»
druk ścisłego zarachowania «formularz lub blankiet opatrzony numerem i wydawany za pokwitowaniem»
druk tłusty «druk grubszy od zwykłego, używany w tytułach i do wyróżnień w tekście»
druk wklęsły «technika drukowania z formy, w której elementami drukującymi są wgłębienia wypełnione farbą»
druk wypukły «technika drukowania, w której elementami drukującymi są części wypukłe formy drukarskiej»
druki reklamowe «afisze, naklejki, etykiety, okładki książek itp.»
druki urzędowe «blankiety z odpowiednimi rubrykami do wypełnienia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia