dobrowolną

Encyklopedia PWN

w teorii ekonomii bezrobocie spowodowane tym, że siła robocza nie chce podjąć pracy za płacę równowagi.
w prawie wynalazczym zezwolenie właściciela patentu na realizowanie jego wynalazku.
ubezpieczenia powstające nie z mocy prawa, a na podstawie umowy między ubezpieczającymi i zakładem ubezpieczeń.
zjawisko społeczne polegające na braku domu lub miejsca stałego pobytu gwarantującego jednostce lub rodzinie poczucie bezpieczeństwa, zapewniającego schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zaspokojenie podstawowych potrzeb na poziomie uznawanym w danym społeczeństwie za wystarczający.
certyfikacja
[łac. certificare ‘czynić pewnym’],
postępowanie prowadzone przez niezależną jednostkę (organizację lub osobę) w celu wykazania, że istnieje stosowne zaufanie, iż należycie opisany (zdefiniowany) wyrób, proces (postępowanie) lub usługa są zgodne z określonymi wymaganiami, tj. z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.
stała lub czasowa zmiana miejsca pobytu podyktowana względami ekonomicznymi (emigracja);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia