doświadczalne

Encyklopedia PWN

zootechn. zwierzęta używane do doświadczeń nauk.;
rolne gospodarstwo doświadczalne, którego podstawowym zadaniem jest badanie odmian, a zwłaszcza ich ocena pod względem odrębności, wyrównania i trwałości (test OWT), a także ocena wartości gosp. odmian zarówno przed ich wpisaniem do rejestru (doświadczalnictwo rejestrowe), jak i po zarejestrowaniu (porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe);
placówka nauk.-badawcza, zał. 1918 w Warszawie;
Korolow Siergiej P., ur. 12 I 1907, Żytomierz, zm. 14 I 1966, Moskwa,
rosyjski specjalista w dziedzinie techniki rakietowej i astronautyki.
Lippisch
[lı̣pısz]
Alexander Martin, ur. 2 XI 1894, Monachium, zm. 11 II 1976, Cedar Rapids (stan Iowa),
niemiecki aerodynamik i konstruktor lotniczy.
zespół metod służących do określania struktury materii, tj. rodzaju atomów, z których jest ona zbudowana i rozmieszczenia ich w przestrzeni.
w szerszym, historycznym znaczeniu sfera działalności człowieka związana z utrzymaniem, reprodukcją i przekształcaniem populacji zwierząt, od ich udomowienia do stałego zwiększania ich użytkowości, oraz ich wykorzystaniem do zaspokojenia różnorakich potrzeb człowieka; w węższym, współczesnym znaczeniu — sterowanie genetycznymi zmianami populacji zwierzęcych, spełniającymi założony cel hodowlany.
reakcje chem., w których stężenia produktów przejściowych drgają (oscylują) w skali makroskopowej w czasie.
statek powietrzny cięższy od powietrza, aerodyna o napędzie silnikowym;
Abramowski Edward Józef, ur. 17 VIII 1868, Stefanino (Ukraina), zm. 21 VI 1918, Warszawa,
działacz społeczny, socjolog, filolog, psycholog, twórca polskiej odmiany kooperatyzmu, teoretyk spółdzielczości.
De Havilland
[dı hạ̈wılənd]
Sir Geoffrey Wymowa, ur. 27 VII 1882, Haslemere (hrab. Surrey), zm. 21 V 1965, Watford (hrab. Hertfordshire),
brytyjski pionier lotnictwa, konstruktor lotniczy, pilot doświadczalny.
Focke
[fọkə]
Henrich Wymowa, ur. 8 X 1890, Brema, zm. 25 II 1979, tamże,
niemiecki konstruktor samolotów i śmigłowców.
zespół zagadnień i środków związanych z użytkowaniem statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów i in.);
doświadczalna lub mat. metoda badania złożonych układów, zjawisk i procesów (techn., fiz., chem., ekon. itp.) na podstawie tworzenia ich modeli.
Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. M. Oczapowskiego (PTZ),
stowarzyszenie zootechników pracujących naukowo i zatrudnionych przy produkcji zwierzęcej,
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
Spieranski Aleksiej D., ur. 11 I 1888, Urzum, zm. 23 VII 1961, Moskwa,
patofizjolog rosyjski;
statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), bez napędu, unoszący się dzięki sile nośnej powstającej na skrzydłach podczas lotu.
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;

Słownik języka polskiego PWN

poletko doświadczalne «grunt przeznaczony pod uprawę danego gatunku roślin w celach doświadczalnych»
doświadczalny
1. «służący do doświadczeń»
2. «otrzymany, poznany za pomocą doświadczeń»
3. «oparty na doświadczeniu»

• doświadczalnie
pilot doświadczalny «pilot wykonujący loty doświadczalne na nowo zbudowanych statkach powietrznych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia