dekretów

Encyklopedia PWN

dekret
[łac. decretum ‘rozstrzygnięcie, decyzja’]:
rozporządzenie trybunału w dawnej Polsce, → dekret (5).
akt prawny ogólnie określający położenie prawne chłopów w Księstwie Warsz., wyd. 21 XII 1807;
akt normatywny wydawany przez króla, → dekret (3).
sowiecki akt prawny uchwalony 8 XI 1917 przez II Ogólnoros. Zjazd Rad;
dekrety nadające chłopom w Królestwie Polskim prawo własności użytkowanych przez nich gruntów;
akt władzy sowieckiej oprac. przez W. Lenina i uchwalony w formie odezwy przez II Ogólnoros. Zjazd Rad 8 XI 1917;
w Polsce od 1768 specjalne umowy przedstawione przez strony sądowi dwukrotnie do zatwierdzenia i wpisane do ksiąg sądowych;
akty normatywne wydawane przez króla bez udziału sejmu w Polsce XV–XVI w.;
nazwa używana w dawnym prawie polskim na określenie wyroków sądowych.
1984–89 miesięcznik polit., kult. i społ., wyd. w Krakowie poza cenzurą.
powstanie narodowe przeciw Rosji trwające od 22 I 1863 do połowy 1864;
przygotowywany od X 1980 przez Sztab Generalny WP i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wprowadzony został w nocy z 12 na 13 XII 1981 przez I sekretarza KC PZPR i premiera generała W. Jaruzelskiego oraz ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych;
zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
kodeks
[łac. codex ‘księga’, ‘spis’],
prawo akt normatywny, współcześnie wydawany z reguły w formie ustawy, stanowiący zbiór zasadniczych przepisów regulujących wyodrębnione dziedziny stosunków społecznych;
konfiskata
[łac.]:
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

dekret
1. «akt prawny mający moc ustawy, wydawany przez organ inny niż parlament»
2. «w dawnej Polsce: wyrok sądu lub akt normatywny wydany przez króla»

• dekretowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia