czuciową

Encyklopedia PWN

czuciowe ciałka, ciałka zmysłowe,
u kręgowców wielokomórkowe struktury odbierające różne rodzaje czucia, zbudowane z tkanki łącznej i wnikających do niej włókien nerwowych czuciowych;
fizjol. odbieranie informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu ludzkiego i zwierzęcego oraz przetwarzanie jej na wrażenia zmysłowe.
receptory
[łac.],
biol.:
neuron
[gr. neúron ‘nerw’],
komórka nerwowa, neurocyt,
silnie wyspecjalizowana komórka pochodzenia ektodermalnego, będąca podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną tkanki nerwowej;
część ośrodkowego układu nerwowego, położona w kanale kręgowym;
zool. narządy zmysłu smaku kręgowców;
afazja
[gr. aphasíā ‘niemota’],
zaburzenie mowy;
Burdach Karl Friedrich, ur. 12 VII 1776, Lipsk, zm. 16 VII 1847, Królewiec,
niem. morfolog porównawczy i fizjolog;
czaszkowe nerwy, nerwy mózgowe,
pary (prawy i lewy) nerwów wychodzące z odpowiednich części mózgu kręgowców;
sygnały elektr. powstające w mózgu w wyniku pobudzania: receptorów wzrokowych światłem (p.w. wzrokowe), receptorów słuchowych — dźwiękiem (p.w. słuchowe) lub receptorów czuciowych (p.w. czuciowe);
przeczulica, hiperestezja,
med. nadmierne odczuwanie bodźców czuciowych, bólowych lub cieplnych działających na skórę lub błonę śluzową (np. ust);
narządy zwierząt służące do odbierania bodźców zewnętrznych i wewnętrznych określonego rodzaju i specyficznego ich odczuwania;
albulokształtne, Albuliformes,
rząd ryb z oddziału kościstych;
analgezja
[gr.],
zniesienie czucia bólu z zachowaniem innych rodzajów czucia, np. temperatury, dotyku, bez utraty przytomności;
Bell Sir Charles, ur. XI 1774, Edynburg, zm. 28 IV 1842, North Hallow (hrab. Worcestershire),
szkocki fizjolog, anatom i chirurg;
bodziec, podnieta,
fizjol. zmiana środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu, prowadząca do pobudzenia swoistego narządu odbiorczego — receptora;
przykre doznanie czuciowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia;
brodacz żółtodzioby (Megalaina virens),
ptak z rodziny brodaczy;
Brown-Séquard
[braun sekạ:r]
Charles Édouard Wymowa, ur. 8 IV 1817, Port Louis (Mauritius), zm. 2 IV 1894, Paryż,
fr. fizjolog i lekarz;
fizjol. odcięcie dopływu impulsów do ośrodków czuciowych (np. do rdzenia kręgowego w wyniku uszkodzenia korzeni grzbietowych);

Słownik języka polskiego PWN

czucie «odbiór bodźców przez narządy zmysłowe»
• czuciowy
nerwy czuciowe «nerwy, które przewodzą impulsy nerwowe od narządów zmysłów do ośrodkowego układu nerwowego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia