bezpośrednią

Encyklopedia PWN

system wtrysku paliwa bezpośrednio do komory spalania cylindra silnika.
językozn. człony, na które można w jednej procedurze podzielić daną konstrukcję gramatyczną (wyraz, zdanie lub inną strukturę, np. frazeologizm);
polega na bezpośrednim podejmowaniu wszystkich ważnych decyzji państwowych przez ogół obywateli, np. na zgromadzeniu lub w formie referendum; do aparatu państwowego należy przygotowanie projektów decyzji i podejmowanie działań wykonawczych lub o charakterze technicznym; demokracja bezpośrednia jest swoistym ideałem demokracji, trudnym do zrealizowania (szczególnie w państwach większych), toteż występuje w bardzo ograniczonym zakresie, np. w Szwajcarii.
barwniki syntet. osadzające się bezpośrednio (bez pomocy zapraw) na włóknach roślinnych z wodnych roztworów barwnika;
nakłady kapitałowe na środki trwałe.
ekon. koszty konkretnych wyrobów określone na podstawie pierwotnej dokumentacji.
podatki nakładane na dochód lub majątek podatnika (np. podatek dochodowy, gruntowy).
log. wnioskowanie oparte na prawach logiki, w którym na podstawie jednej tylko przesłanki uznaje się wniosek, przy czym przesłanka i wniosek są zdaniami kategorycznymi.
ekon. prywatne lub państwowe nakłady inwestycyjne dokonywane w danym kraju dzięki kapitałom pochodzącym z innego państwa.
demokracja
[gr. dḗmos ‘lud’, krátos ‘władza’],
dosłownie — rządy ludu, ludowładztwo.
ekon. suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą, wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
radiolinia
[łac.],
linia radiowa,
telekom. linia transmisyjna służąca do dwukierunkowego przesyłania sygnałów za pośrednictwem fal radiowych (gł. mikrofal), ukształtowanych w wąską wiązkę za pomocą kierunkowych anten nadawczo-odbiorczych.
w szerokim znaczeniu — stosunek społeczny między 2 jednostkami lub 2 grupami społecznymi, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony zmuszać stronę drugą do określonego postępowania i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania;
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
Gama Vasco da Wymowa, ur. 1469, Sines (Portugalia), zm. 24 XII 1524, Koczin (Indie),
żeglarz portugalski, odkrywca drogi morskiej do Indii.
Hannibal
[fenickie, ‘darzony łaską Baala’],
ur. 247 p.n.e., zm. 183 p.n.e.,
kartagiński wódz i polityk.
biol. instynktowe zachowania się jednego lub obojga rodziców zwierząt wobec potomstwa;

Słownik języka polskiego PWN

bezpośredni
1. «dotyczący kogoś lub czegoś wprost»
2. «znajdujący się bardzo blisko, niczym nieprzedzielony»
3. «naturalny, prosty, szczery»

• bezpośredniość
bezpośrednie połączenie (komunikacyjne) «możliwość przejazdu z jednego miejsca do drugiego jednym środkiem lokomocji»
bieg bezpośredni «bieg umożliwiający najszybszą jazdę pojazdu»
liryka bezpośrednia «liryka, w której podmiot liryczny wyraża swoje przeżycia»
podatek bezpośredni «podatek nakładany na dochód lub majątek podatnika»
rzut wolny bezpośredni «w piłce nożnej: rzut, w którym można zdobyć bramkę z jednego uderzenia piłki»
telefon bezpośredni
1. «aparat telefoniczny mający połączenie z innymi abonentami bez pośrednictwa centrali»
2. «numer telefonu, z którym można się połączyć bez pośrednictwa centrali»
wybory bezpośrednie, jednostopniowe «wybory, w których obywatele wybierają członków jakiegoś organu, a nie elektorów, którzy dopiero wyłaniają spośród siebie członków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia