adres

Encyklopedia PWN

adres
[fr. adresse],
telekom. nazwa, numer lub inne oznaczenie, najczęściej symbol kodu alfanumerycznego (literowo-cyfrowego);
inform. liczba jednoznacznie określająca miejsce w pamięci komputera;
TCP/IP, ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol,
inform. najpopularniejsze protokoły komunikacyjne dla sieci komputerowych;
inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).
poczta elektroniczna, e-mail Wymowa, ang. electronic mail Wymowa,
inform. technika przesyłania wiadomości w postaci elektronicznej, zwykle z wykorzystaniem sieci komputerowej;
inform. wydzielony fragment programu (w języku programowania wysokiego poziomu), który ma własną nazwę i może być wykonywany (wywoływany) w innych miejscach programu.
inform. domena internetowa oznaczająca w adresie internetowym, że właściciel adresu jest firmą komercyjną;
DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol,
inform. (ang. Dynamic Host Configuration Protocol),
inform. domena internetowa oznaczająca w adresie internetowym, że właściciel adresu jest instytucją oświatową;
host
[ang.],
inform. komputer centralny, komputer macierzysty: komputer włączony do Internetu połączeniem stałym, mający stały adres, udostępniający swoje usługi użytkownikom łączącym się ze swoich komputerów (zdalnych terminali);
inform. technika dostępu do rekordów w bazie danych;
IP, ang. Internet Protocol,
inform. protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI, używany powszechnie w Internecie (protokół komunikacyjny);
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
inform. serwer tłumaczący adresy IP na symboliczne adresy internetowe, wchodzący w skład systemu nazw domeny.
inform. (DNS, ang. Domain Name System,
inform. pojęcie w proceduralnym języku programowania wysokiego poziomu określające pewien obszar pamięci komputera;
ad leones
[łac., ‘lwom na pożarcie’],
okrzyk widzów w cyrku rzymskim, wznoszony pod adresem pokonanych zawodników, także chrześcijan (pierwsze wieki n.e.).
telekom. czynność polegająca na przyporządkowaniu adresu osobie fiz. lub prawnej, wyodrębnionemu obiektowi lub procesowi telekomunikacyjnemu.
ruch stanowiący opozycję wobec globalizacji, uznawany za jeden z tzw. nowych ruchów społecznych.

Słownik języka polskiego PWN

adres
1. «miejsce zamieszkania osoby lub siedziba instytucji»
2.  «numer komórki pamięci komputera»
3. «napis identyfikujący konto jakiejś osoby w sieci komputerowej lub czyjąś stronę w Internecie»
4. «pismo zbiorowe wystosowane do władz»

• adresowy
adres bibliograficzny, wydawniczy «informacja o wydawcy, miejscu i czasie wydania utworu»
adres zwrotny «adres, pod który ma być zwrócona przesyłka niedoręczona adresatowi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia