Gazy rzeczywiste

Encyklopedia PWN

fiz. ciśnienie mieszaniny gazów jest równe sumie ciśnień cząstkowych p = Σpi; ciśnienia cząstkowe pi spełniają osobno równanie stanu piV = niRT, gdzie V to wspólna objętość, R uniwersalna stała gazowa, T — temperatura, a ni to liczba moli i-tego składnika;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
galaktyki
[gr.],
grawitacyjnie związane układy gwiazd, gazu, pyłu i ciemnej materii.
fiz. jedne z pierwszych doświadczeń, które doprowadziły do sformułowania podstaw termodynamiki:
ekon. dział nierolniczej produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra zaspokajające potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych rozmiarach, przy zastosowaniu podziału pracy i przy użyciu maszyn (do przemysłu nie zalicza się rzemiosła i budownictwa).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia