DNA RNA białko

Encyklopedia PWN

enzymy należące do nukleotydylotransferaz, syntetyzujące z odpowiednich nukleotydów trifosforanowych cząsteczki kwasów deoksyrybonukleinowych i rybonukleinowych wg wzoru zakodowanego w materiale genetycznym organizmu;
klonowanie DNA, klonowanie genu,
genet. zespół technik służących do trwałej izolacji i namnożenia zdefiniowanego odcinka DNA (lub repliki informacji genetycznej pochodzącej z RNA; cDNA), zawierającego zazwyczaj określony gen;
składanie RNA, ang. splicing,
proces obróbki pierwotnego produktu transkrypcji prekursorowego RNA (preRNA).
zachodzący w żywych organizmach enzymatyczny proces łączenia aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe o specyficznej sekwencji aminokwasów, uwarunkowany genetycznie.
współzależność między sekwencją zasad w DNA (lub w mRNA stanowiącym jego transkrypt) a sekwencją aminokwasów w białku;
gen
[gr. génos ‘ród’, ‘pochodzenie’, ‘gatunek’],
fragment DNA (lub u niektórych wirusów RNA) kodujący określone białko lub RNA.
transkrypcja
[łac. transcriptio ‘przepisywanie’],
genet. proces syntezy RNA, podczas którego na matrycy DNA jest syntetyzowana komplementarna nić RNA;
chemia bionieorganiczna, biochemia nieorganiczna,
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy (z pogranicza chemii i biologii) badająca pierwiastki chem. (i ich związki, gł. koordynacyjne) występujące w organizmach żywych i istotne dla funkcjonowania tych organizmów, a także syntetyczne modele kompleksów biologicznych.
wielkocząsteczkowe polimery liniowe zbudowane z połączonych wiązaniami 3′,5′-fosfodiestrowymi rybonukleotydów adeniny (oznaczenie: A), guaniny (G), cytozyny (C) i uracylu (U);
mRNA, ang. messenger RNA, informacyjny kwas rybonukleinowy (iRNA), matrycowy kwas rybonukleinowy,
jeden z rodzajów kwasów rybonukleinowych;
regulacja genetyczna, regulacja ekspresji genów,
regulacja ekspresji genów;
grupa patogenów roślin.
biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się wyjaśnianiem zjawisk biologicznych poprzez ustalanie budowy i funkcji cząsteczek biorących udział w procesach życiowych: głównie DNA, RNA i białek.
bakteriofagi
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, phageín ‘pożerać’],
fagi,
wirusy, których naturalnym gospodarzem są bakterie;
cDNA, komplementarny DNA,
genet. cząsteczka DNA będąca kopią sekwencji mRNA;
chromosomy
[gr. chrṓma ‘barwa’, sṓma ‘ciało’],
genet. struktury zawierające materiał genetyczny komórki;
egzony
[gr.],
eksony,
odcinki genu złożonego (a także pierwotnego produktu jego transkrypcji), które nie są usuwane z sekwencji mRNA w procesie składania RNA;
genom
[gr.],
kompletny zestaw informacji genetycznej danego organizmu;
HIV, ang. Human Immunodeficiency Virus, ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności,
retrowirus (retrowirusy) należący do rodziny Lentiviridae (wirusów powolnych), wywołujący AIDS;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia