ścianami wielościanu

Encyklopedia PWN

mat. bryła będąca sumą skończonej liczby czworościanów, sklejonych tak, by ich łączne wnętrze (wnętrze zbioru) było w jednym kawałku (spójne) oraz aby w jednym kawałku było wnętrze jej części wspólnej z odpowiednio małą kulą o środku w dowolnym z wierzchołków.
wielościan archimedesowy, wielościan półforemny,
mat. wielościan o foremnych ścianach mający przystające (takie same) naroża, czyli kąty wielościenne;
mat. wielościan, w którym wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi oraz wszystkie kąty wielościenne są równe;
mat. dla dowolnego wielościanu prostego (np. czworościanu, sześcianu) zachodzi następujący związek między liczbą jego wierzchołków (V), liczbą krawędzi (E) i liczbą ścian (F): VE + F = 2 (np. dla czworościanu V = 4, E = 6, F = 4, a więc 4 − 6 + 4 = 2);
kryształ
[gr. krýstallos],
ciało w stałym stanie skupienia, o prawidłowej budowie wewnętrznej, ograniczone naturalnymi płaskimi ścianami, tworzącymi wypukły wielościan (krystalograficzne postacie).
dualność
[łac.],
dwoistość,
mat. występująca w różnych teoriach mat. wewn. symetria pojęć, która twierdzeniom, relacjom lub obiektom A takiej teorii pozwala przypisywać twierdzenia, relacje lub obiekty dualne A* (na ogół różne od A) tej samej teorii, przy czym zachodzi: (A*)* = A.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia