wyraz
 
Encyklopedia PWN
wyraz,
językozn. jednostka językowa, definiowana w różnych płaszczyznach, przy czym zakresy wyznaczane przez te definicje tylko częściowo pokrywają się ze sobą;
wyraz akcentowy — fragment tekstu zorganizowany prozodycznie wokół jednej kulminacji sylabicznej (np. wyrażenia nie widzę lub kocham cię — to wyrazy akcentowe); wyraz ortograficzny — ciąg grafemów między dwiema pauzami; wyraz słownikowy, zw. leksemem, to zbiór form skupionych wokół jednego tematu słowotwórczego, a różniących się morfemami fleksyjnymi, tj. członami wyrażanych kategorii fleksyjnych; w tym sensie stół, stołu, stołowi... czy piszę, piszesz, pisał, pisać... to formy jednego wyrazu; wyraz tekstowy, forma wyrazowa, to spotkana w konkretnym tekście forma należąca do zbioru, określonego jak wyraz słownikowy; np. możemy powiedzieć, że w grupie dom ojca wystąpił wyraz (słownikowy) ojciec w dopełniaczu l.p., albo że wystąpił w tej grupie wyraz (tekstowy) ojca, tj. dopełniacz l.p. leksemu ojciec; o wyrazie tekstowym mówi się nieraz jako o użyciu wyrazu (słownikowego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia