struktura społeczna
 
Encyklopedia PWN
struktura społeczna,
socjol. podstawowe pojęcie stosowane w humanistyce i naukach społecznych, najczęściej w socjologii (rozpowszechnione przez H. Spencera i É. Durkheima) i antropologii społecznej (rozpowszechnione przez A.R. Radcliffe-Browna).
Struktura społeczna w najprostszym rozumieniu jest utożsamiana ze składem, kompozycją (rozkładem częstości), czyli statystycznym podziałem ze względu na ważne cechy społeczno-demograficzne: płeć, grupy wieku, miejsce zamieszkania, kategorie zawodowe itp. W socjologii przez strukturę społeczną rozumie się układ elementów traktowany jako system. W zależności od tego, jak szeroko ujmuje się strukturę społeczną, i z jakiej perspektywy teoretycznej, jej elementami mogą być kategorie społeczne szczebla makro- (klasy, warstwy, grupy zawodowe) i mikrostruktury (rodziny, wspólnoty sąsiedzkie), jednostki, pozycje i role społeczne, a także organizacje i instytucje. Elementy te są powiązane ze sobą układem stosunków, czyli sposobów wzajemnego zachowania, zróżnicowanych reakcji i ciągów powtarzalnych działań. Zależności te kształtują strukturę społeczną oraz decydują o odrębności jej elementów. Struktura społeczna ujmowana z perspektywy najbardziej podstawowych podziałów jest utożsamiana przede wszystkim ze strukturą klasową i/lub stratyfikacją społeczną. W społeczeństwach objętych cywilizacją przemysłową główną płaszczyzną formowania się makrostruktur społecznych jest podział pracy, a zwłaszcza zróżnicowanie zawodowe. W refleksji teoretycznej i badaniach empirycznych najczęstszym przedmiotem studiów są podziały klasowo-warstwowe i struktura zawodowa. Znaczenie pojęcia struktury społecznej w naukach społecznych wynika z faktu, że jest to podstawowa kategoria opisu i podstawowe narzędzie wyjaśniania funkcjonowania społeczeństwa i zachowań jednostek.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia