spółka publiczna
 
Encyklopedia PWN
spółka publiczna,
ekon. spółka, której akcje (przynajmniej jednej emisji) zostały dopuszczone do obrotu publicznego;
spółki publiczne podlegają szczególnym wymogom w kwestii ujawniania informacji, mogących wpłynąć na kurs emitowanych przez nie papierów wartościowych, by inwestorzy mieli dostęp do wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia prawidłowych decyzji inwestycyjnych; wymogi te dotyczą zakresu informacji, a także terminów i trybu ich przekazywania; informacje są przekazywane przez spółki publiczne w formie prospektu emisyjnego, raportów okresowych (główne dane finansowe za okresy roczne, półroczne i kwartalne) oraz raportów bieżących (informacje cenotwórcze, mogące wpłynąć na cenę lub wartość akcji emitowanych przez spółki publiczne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia