protozoologia
 
Encyklopedia PWN
protozoologia
[gr. prṓtos ‘pierwszy’, zṓon ‘zwierzę’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
protistologia,
nauka o pierwotniakach, zajmująca się ich budową, fizjologią, genetyką, filogenezą, systematyką i ekologią.
początki protozoologii przypadają na koniec XVII w. i łączą się z ulepszeniem przez hol. przyrodnika A. van Leeuwenhoeka mikroskopu i zastosowaniem go do badań przyr.; intensywny rozwój protozoologii nastąpił w 2. poł. XIX w., a okresem przełomowym był koniec XIX i pocz. XX w., gdy odkrycie świdrowców i zarodźca zimnicy ukazało duże znaczenie nauk. i med. badań protozool.; dalsze prace nad pierwotniakami pasożytniczymi doprowadziły do wyodrębnienia nowego, bardzo ważnego kierunku protozoologii — protoparazytologii, ściśle związanej z wieloma dyscyplinami nauk med. i wet. (m.in. z epidemiologią, epizootiologią, inwazjologią); ulepszenie aparatury badawczej, a przede wszystkim zastosowanie mikroskopu elektronowego umożliwiło podjęcie badań szczegółowych. Do wybitnych pol. badaczy z zakresu protozoologii należą m.in.: A. Wrześniowski, M. Siedlecki, R. Minkiewicz, K. Janicki, H. i Z. Raabe, S. i J. Dembowscy, M. Rudzińska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia