odgazowanie
 
Encyklopedia PWN
odgazowanie,
procesy technol. stosowane w celu usunięcia zanieczyszczeń gazowych z ciał stałych i cieczy lub wyodrębnienia składników gazowych z paliw, gł. z węgla (odgazowanie węgla) i ropy naftowej;
odgazowanie ropy naftowej (stabilizacja ropy) polega na wydzieleniu z niej węglowodorów nasyconych: metanu, etanu, propanu, butanu i izobutanu; częściowe odgazowanie ropy naftowej prowadzi się w miejscu jej wydobycia, całkowite — w rafinerii ropy naftowej w instalacjach stabilizujących; odgazowaniu poddaje się także benzyny otrzymywane w procesach krakingu i reformingu. W celu usunięcia z metali wodoru, azotu i tlenu (pogarszają właściwości wytrzymałościowe) stosuje się rafinację próżniową (metalurgia próżniowa). O. poddaje się także wodę (usuwanie zwłaszcza tlenu i ditlenku węgla), aby zapobiec korozji metal. części urządzeń techn.; stosuje się metody mech., termiczne (wykorzystuje się zmniejszanie rozpuszczalności gazów ze wzrostem temperatury), próżniowe, adsorpcyjne, chem. (do usuwania tlenu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia