kredyty zagraniczne
 
Encyklopedia PWN
kredyty zagraniczne,
ekon. przekazanie środków pieniężnych kontrahentowi zagranicznemu, który jest zobowiązany do ich zwrotu w terminie późniejszym, wraz z należnymi odsetkami;
ze względu na podmiot, który udziela kredytu, wyróżnia się: kredyty państwowe, otrzymane i udzielane na podstawie umów zawieranych między rządami krajów, finansowane z budżetu państwa i mające na ogół charakter długookresowy; spłata kredytu jest gwarantowana przez rząd kraju kredytobiorcy; kredyty bankowe, otrzymane i udzielane w ramach umów zawieranych między zagranicznymi bankami i instytucjami finansowymi są finansowane ze środków własnych banku lub środków obcych, pochodzących z rynku pieniężnego lub kapitałowego; kredyty kupieckie, otrzymane lub udzielane w ramach umów zawartych bezpośrednio między kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, związane ściśle z konkretnymi transakcjami handlowymi; kredyty instytucji międzynarodowych, udzielane przez instytucje międzynarodowe, np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, na określone programy i przedsięwzięcia inwestycyjne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia