business plan
 
Encyklopedia PWN
business plan
[bı̣znəs p.; ang.],
ekon. dokument zawierający skonkretyzowany program realizacji projektów gospodarczych i ich wpływu na wartość rynkową przedsiębiorstwa.
W Polsce przyjął się termin biznes plan, a także plan działania przedsiębiorstwa, czy plan przedsięwzięcia. Charakterystyczna dla business planu jest wielostronność oceny realności osiągnięcia założonych celów przez ich konfrontację z możliwościami, określanymi przez dotychczasowe wyniki i potencjał przedsiębiorstwa oraz warunki otoczenia, takie jak: system polityczno-gospodarczy i jego zmiany, rynek, konkurencja, perspektywy rozwojowe sektora, postęp techniczno-ekonomiczny. Wyniki analizy makro- i mikrootoczenia (lista szans i zagrożeń), zasobów, celów działania i preferencji właścicieli (lista mocnych i słabych stron) pozwalają ustalić strategiczną pozycję przedsiębiorstwa, która jest diagnozą sytuacji wyjściowej, do projektowania działań prowadzących do osiągnięcia sukcesu rynkowego i finansowego. Business plan określa cele, środki i metody zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rynkowych przy zapewnieniu efektywności przedsięwzięcia. Business plan pełni 2 podstawowe funkcje: wewnętrzną — narzędzia zarządzania, i zewnętrzną — pozyskania funduszy na finansowanie przedsięwzięć. Adresatem business planu są: zarząd i wszystkie szczeble decyzyjne w przedsiębiorstwie, a także banki, potencjalni inwestorzy i inne podmioty współpracujące. Typowy business plan składa się z następujących elementów: 1) streszczenie projektu: cel planu, oczekiwane korzyści, możliwości i szanse rynkowe oraz główne zagrożenia, przewidywana wielkość nakładów, 2) prezentacja profilu przedsiębiorstwa i jego produkcji, 3) ocena kadry zarządzającej, pracowników i organizacji przedsiębiorstwa — plan organizacyjny, 4) analiza otoczenia strategicznego — założenia planu strategicznego, 5) analiza rynku i konkurencji — plan marketingowy, 6) opis produktu i procesu produkcyjnego — plan rozwojowy (inwestycyjny), 7) analiza ekonomiczna i finansowa projektu — plan finansowy, 8) harmonogram realizacji przedsięwzięcia — plan wdrożenia, 9) załączniki: założenia projekcji marketingowych i finansowych, dane techniczne i produkcyjne, schematy organizacyjne, badania rynku i branży, stan zamówień, dodatkowe dane finansowe, informacje o właścicielach przedsiębiorstwa itp.
Maria Hajkiewicz-Górecka
Bibliografia
E. Filar, J. Skrzypek Biznes plan, Warszawa 1996;
L. Kowalczyk Biznes plan czyli jak poznać kredytobiorcę, Warszawa 1998.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia