Traktat o otwartych przestworzach
 
Encyklopedia PWN
Traktat o otwartych przestworzach,
umowa międzynar. podpisana 24 III 1992 w Helsinkach przez 24 państwa eur. (w tym Polskę) oraz USA i Kanadę;
jest jednym z kilku porozumień tworzących nowy ład wojsk.-polit. w Europie i ważnym elementem budowy eur. bezpieczeństwa osiąganego przez współpracę państw; celem traktatu jest zwiększenie otwartości i przejrzystości działań wojsk. państw-sygnatariuszy oraz ułatwienie nadzoru nad przestrzeganiem porozumień rozbrojeniowych; z ratyfikacją układu wiąże się zgoda państwa na instalację odpowiedniego systemu obserwacji ruchu powietrznego na przestrzeni danego państwa i powiadamiania o tym ruchu innych sygnatariuszy; traktat zacznie obowiązywać po ratyfikacji przez co najmniej 20 państw; 1994 ratyfikowany przez Polskę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia