Rwanda. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Rwanda. Gospodarka.
Rwanda jest krajem słabo rozwiniętym, objętym programem pomocy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 900 dolarów USA (2007); rozwój gospodarczy utrudniają: zniszczenia po długotrwałej wojnie domowej i związane z nią masowe migracje, przeludnienie, śródlądowe położenie, brak rezerw ziem uprawnych i duża erozja gleb; dochody kraju uzależnione w dużej mierze od światowych cen kawy i herbaty. Rośnie rola turystyki (w 2002 wpływy 31 mln dolarów USA) — odwiedzana jest głównie grupa górska Wirunga i jezioro Kiwu.
Przemysł. Przemysł (gł. górnictwo) wytwarza 22,9% wartości produktu krajowego brutto (2005); wydobywa się kasyteryt, koltan (źródło tantalu i niobu), niewielkie ilości złota (2 kg, 2003); produkcja energii elektrycznej (178 mln kW·h —) pochodzi niemal w całości z elektrowni wodnych; przemysł przetwórczy (niewielkie zakłady spoż., włók., chem., cementownia) skupiony gł. w Kigali.
Rolnictwo. Podstawą gospodarki jest tradycyjne rolnictwo, które wytwarza 40,1% produktu krajowego brutto (2005) i zatrudnia ok. 90% ludności zawodowo czynnej; grunty orne zajmują ok. 36% pow. kraju, łąki i pastwiska ok. 22%; gł. uprawy żywieniowe: banan plantan, bataty, maniok, sorgo i ziemniaki, eksportowe — kawowiec, herbata, tytoń, bawełna, złocień; hodowla bydła, kóz, owiec oraz drobiu; produkcją roślinną zajmuje się lud Hutu, hodowlą — Tutsi.
Transport i łączność. Podstawowe znaczenie ma transport samochodowy; długość dróg kołowych 12,0 tys. km, w tym ok. 8% stanowią drogi utwardzone; linii kol. brak; na jez. Kiwu żegluga śródlądowa. Handel zagr. obsługuje gł. port w Mombasie (Kenia);
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 120 mln dol. USA, importu 410 mln dol. USA (2005); wywóz kawy, herbaty, kasyterytu, koltanu; import żywności, maszyn i urządzeń, produktów naft., stali; handel gł. z Kenią, Niemcami, Belgią, Chinami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia