Rada Polityki Pieniężnej
 
Encyklopedia PWN
rozpoczęła działalność 17 II 1998 w celu: ustalania założeń polityki pieniężnej (corocznie); ustalania stóp procentowych NBP; ustalania zasad tworzenia i wysokości stóp rezerwy obowiązkowej banków; określania górnych granic zobowiązań, wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych; ustalania zasad operacji otwartego rynku; Rada ma obowiązek składania sejmowi sprawozdań z wykonania założeń polityki pieniężnej; zatwierdza plan finansowy NBP oraz przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdania z jego działalności; dokonuje również oceny działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji zasad polityki pieniężnej oraz uchwala zasady rachunkowości NBP; w skład Rady wchodzi Prezes NBP i 9 członków, powoływanych na 6 lat w równej liczbie przez Prezydenta RP, sejm i senat.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia