zwykłą

Encyklopedia PWN

ekon. dobro, którego konsumpcja rośnie w miarę wzrostu dochodów, np. żywność;
w procedurze obradowania ciał kolegialnych (m.in. w prawie parlamentarnym) liczba głosów ważnie oddana za wnioskiem lub kandydatem na określone stanowisko, większa od liczby głosów przeciw, lecz mniejsza od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (np. w Polsce w.z. jest wystarczająca dla uchwalenia ustawy przez sejm).
ekon. akcja uprawniająca do zmiennej dywidendy, zależnej od wyników ekonomicznych spółki;
obligacje zwykłe (obligacje proste),
obligacje (zwykle euroobligacje) o stałej stopie oprocentowania, niewymienne na akcje lub nowe obligacje;
kryształ ciekły, ciecz anizotropowa, faza mezomorficzna,
stan skupienia pośredni między cieczą zwykłą (izotropową) a zwykłym kryształem;
odporność materiałów ogniotrwałych na działanie wysokich temperatur;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia