wiążącymi

Encyklopedia PWN

rodzaj oddziaływania międzycząsteczkowego lub wewnątrzcząsteczkowego za pośrednictwem atomu wodoru;
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
wiązanie koordynacyjne, wiązanie donorowo-akceptorowe,
wiązanie chemiczne, które tworzy para elektronów pochodząca od jednego atomu (donora) wiążącego się z drugim atomem (akceptorem) o nie zapełnionej powłoce elektronowej;
wiązanie chem. między atomami utworzone przez 1 wiążącą parę elektronów;
wiązanie wysokoenergetyczne, wiązanie makroenergetyczne,
biochem. wiązanie chemiczne, którego rozkład uwalnia w komórkach organizmów żywych znaczne ilości energii swobodnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia