unia lubelska

Encyklopedia

związek Polski z Litwą w XIV–XVIII w., oparty na wielu aktach państw, których postanowienia wahały się od tendencji inkorporacyjnych do luźnego sojuszu.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
Zygmunt II August, ostatni z męskiej linii Jagiellonów, ur. 1 VIII 1520, Kraków, zm. 7 VII 1572, Knyszyn,
król polski i wielki książę litewski od 1529.
Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe,
państwo utworzone 1815 decyzją kongresu wiedeńskiego z ziem Księstwa Warszawskiego (bez Poznańskiego) jako monarchia połączona unią personalną z Rosją (1816 — 128,5 tysiąca km2, 3,3 mln ludności).
Matejko Jan, ur. 24 VI 1838, Kraków, zm. 1 XI 1893, tamże,
malarz, najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego.
w Polsce od XV w. najwyższy organ ustawodawczy, w okresie II RP — jedna z izb parlamentu, w PRL — formalnie najwyższy organ władzy państwowej, w III RP — łącznie z senatem władza ustawodawcza.
urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
bagatela
[wł. bagattella ‘drobnostka’],
arch. ogrodowy pałacyk lub pawilon mieszkalny;
ród magnacki herbu Kościesza, którego protoplastą był Chodko (Fiodor) Juriewicz pochodzący od ruskich bojarów osiadłych na Kijowszczyźnie.
Dembiński Walenty, ur. ok. 1504, zm. 16 X 1584, Kraków,
kanclerz w. kor. od 1564, kasztelan krakowski od 1576;
Ehrenkreutz Stefan, ur. 13 X 1880, Łowicz, zm. 20 VII 1945, Wilno,
historyk prawa;
Giedroyć Melchior, ur. ok. 1536, zm. 6 IV 1608,
biskup żmudzki;
w. gminna w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, na północno-wschodnim skraju Grzędy Horodelskiej, nad Bugiem, przy granicy z Ukrainą;
Jahn Alfred, ur. 22 IV 1915, Lwów, zm. 1 IV 1999, Wrocław,
geograf, geomorfolog, badacz polarny.
określenie używane od unii lubelskiej 1569 dla części Rzeczypospolitej, w przeciwstawieniu do Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Korona Królestwa Polskiego, Corona Regni Poloniae,
pojęcie publiczno-prawne. Pojęcie Korony Królestwa zaczęło być stosowane w Europie w XIII w. (Francja) jako określenie suwerennego państwa posiadającego nie tylko władcę — króla, lecz także własne prawa i historyczne terytorium.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia