użytkowa

Encyklopedia PWN

ekon. akcja wydawana w zamian za akcję umorzoną;
szt. plast. rodzaj → grafiki.
gleby występujące na danym terenie użytkowane w podobny sposób;
system urządzeń złożony z jednej lub więcej małych albo miniaturowych sieci kablowych oraz monitorów umożliwiających w pokoju kontrolnym obserwowanie poszczególnych pól obserwacji;
zootechn. termin używany w hodowli zwierząt na określenie zespołu cech pokrojowych i fizjologicznych zwierzęcia, warunkujących rodzaj jego użytkowości;
gatunki zwierząt dzikich, udomowianych, użytkowanych w gospodarstwach rolnych lub odławianych spośród pozostających na wolności w celu osiągnięcia korzyści materialnych i zaspokojenia potrzeb bytowych człowieka;
nowe rozwiązanie techn. (wynalazek) dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia części istniejącego już przedmiotu o trwałej postaci (nie może to być np. sposób wykonania), którego nieodzowną cechą jest użytkowość;
zootechn. zespół cech zwierząt wyznaczony sposobem ich użytkowania.
rośliny z różnych grup systematycznych oraz różnych szerokości geogr., pozyskiwane dla różnych celów z upraw i stanu dzikiego;
typ konia obejmujący konie różnych ras wykazujące zdolność do pracy w zaprzęgu, transporcie, na roli, w sporcie i rekreacji.
grafika
[gr. gráphō ‘piszę’, ‘rysuję’],
dziedzina sztuki, której istotą jest powielanie na papierze (rzadziej pergaminie, atłasie, jedwabiu) kompozycji z uprzednio przygotowanej formy — klocka drewnianego, płyty metalowej (miedzianej, żelaznej, cynkowej, ołowianej, stalowej, aluminiowiej), kamienia litograficznego oraz innych materiałów (ceraty, linoleum, szkła, gipsu), od których często wywodzi się nazwa techniki.
wzorzec miary służący do wyznaczania masy ciała przy użyciu wagi, której konstrukcja nie zapewnia zrównoważenia masy tego ciała w inny sposób;
Ariane
[arjạn] Wymowa,
pierwsza użytkowa rakieta nośna ESA;
Bartłomiejczyk Edmund Ludwik, ur. 5 XI 1885, Warszawa, zm. 2 IX 1950, tamże,
grafik; jeden z twórców pol. drzeworytu okresu międzywojennego.
artystyczne ukształtowane i zdobione wyroby garncarskie, fajansowe, kamionkowe i porcelanowe.
pomieszczenia dla świń wraz z budynkami i urządzeniami pomocniczymi (m.in. magazyn pasz i ściółki, paszarnia ze śrutownikiem, mieszalnikiem i parnikiem);
Crane
[kreın]
Walter, ur. 15 VIII 1845, Liverpool, zm. 17 III 1915, Londyn,
ang. malarz, grafik, ilustrator, projektant, jeden z twórców nowoJzesnej sztuki użytkowej.

Słownik języka polskiego PWN

grafika użytkowa «projektowanie plakatów, ilustracji książkowych, reklam, znaczków pocztowych, banknotów itp.»
sztuka użytkowa, zdobnicza «wytwarzanie przedmiotów codziennego użytku o walorach artystycznych; też: takie przedmioty»
użytkowy «przeznaczony do użytku»
• użytkowo • użytkowość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia