religijną

Encyklopedia PWN

walki toczone w Europie (zwłaszcza w Niemczech i Francji) XVI–XVII w. na podłożu wyznaniowym pomiędzy zwolennikami wyznań protestanckich a katolikami, przeważnie o charakterze wojen domowych;
stan psychiczny wynikający z doświadczenia obecności świętości (sacrum).
uroczyste dni (lub dłuższy okres), podczas których oddaje się szczególną cześć Bogu lub bóstwu.
ogół dzieł architektury i sztuk plastycznych powstałych z religijnej motywacji lub w różny sposób związanych z religijną praktyką.
ugoda między katolikami a luteranami, uchwalona 25 IX 1555 przez sejm Rzeszy w Augsburgu;
zespół wierzeń, założeń, twierdzeń na temat bogów, świata i człowieka, stanowiący o odrębności danej tradycji religijnej; teoretyczny aspekt religii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia