przepływowe

Encyklopedia PWN

med. sposób badania komórek tworzących zawiesinę w laminarnym strumieniu cieczy za pomocą urządzenia zw. cytometrem przepływowym.
maszyna, w której odbywa się ciągły przepływ czynnika roboczego (płynu) i ciągłe przekazywanie energii od lub do czynnika;
metodyka wykonywania analizy chemicznej próbek ciekłych, polegająca na przeprowadzaniu kolejnych operacji jednostkowych w czasie przepływu roztworu zawierającego próbkę przez kolejne moduły o określonej funkcji, jak: dozowanie próbki, mieszanie roztworów, dodawanie odczynników, ogrzewanie, rozdzielanie (z wykorzystaniem chromatografii, dializy, ekstrakcji), instrumentalny pomiar sygnału analitycznego;
elektrownia wodna wykorzystująca energię przepływających wód po ich niewielkim spiętrzeniu (bez możliwości magazynowania wody i regulowania jej odpływu zależnie od potrzeb produkcji energii elektr.);
silnik spalinowy, w którym dostarczanie paliwa i jego spalanie odbywa się w sposób ciągły w przepływającym przez silnik powietrzu atmosferycznym;
sprężarka przepływowa, sprężarka wirowa, sprężarka wirnikowa,
sprężarka, w której gaz jest sprężany przez obracający się wirnik z łopatkami przetaczającymi sprężony gaz w sposób ciągły;
bud. zbiornik wodny, który powstaje w wyniku przegrodzenia rzeki ruchomym jazem;
obiekt naturalny, to np. morze, jezioro, staw, lub sztuczny — obiekt gospodarki wodnej utworzony przez budowlę piętrzącą (zaporę, jaz) lub przez wykorzystanie zagłębienia terenowego (np. wyrobiska po piasku lub węglu brunatnym); do sztucznych zbiorników wodnych są zaliczane także stawy utworzone przez groble oraz inne obiekty magazynujące wodę, np. zbiorniki wodne wodociągowe i przeciwpożarowe.
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
sprężarka, pot. kompresor,
maszyna robocza do zwiększania ciśnienia czynnika roboczego (gazu lub pary) i/lub do jego transportu;
spirometr
[łac.-gr.],
med. przyrząd pomiarowy do wyznaczania objętości oddechowych płuc (objętości oddechowej, zapasowej objętości wdechowej, zapasowej objętości wydechowej, z wyjątkiem objętości rezydualnej) lub prędkości przepływu gazu oddechowego podczas czynności oddechowych.
element wodociągu, którego gł. zadaniem jest gromadzenie wody.
urządzenie, w którym woda w wyniku ogrzewania zmienia stan skupienia i staje się parą nasyconą lub przegrzaną o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego; para jest użytkowana na zewnątrz kotła;
reakcje chem., w których stężenia produktów przejściowych drgają (oscylują) w skali makroskopowej w czasie.
dział analizy chem., którego zadaniem jest kontrola procesów przem.;
Annecy
[ansị],
Lac d’Annecy,
polodowcowe jez. we Francji, w Prealpach Sabaudzkich, na południe od Genewy, na wys. 448 m;
Athabaska Wymowa, ang. Lake Athabasca, fr. Lac Athabasca,
jezioro pochodzenia lodowcowo-tektonicznego na skraju tarczy kanadyjskiej, w Kanadzie, w prow.: Saskatchewan i Alberta;

Słownik języka polskiego PWN

przepływ
1. «przemieszczanie się cieczy, gazu itp. z jednego obszaru do drugiego»
2. «przemieszczanie się kogoś, czegoś, przekazywanie, obieg czegoś»
3. «ilość wody przepływającej w jednostce czasu przez określony przekrój poprzeczny rzeki, kanału, rowu»
4. «liczba metrów sześciennych cieczy lub gazu przepływających przez przekrój poprzeczny jakiegoś naczynia, rury itp. w ciągu jednej sekundy»

• przepływowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia