programową

Encyklopedia PWN

w szerokim znaczeniu — muzyka, której jednym z głównych celów jest zasugerowanie słuchaczom pewnych treści pozamuzycznych, wynikających z inspiracji kompozytora dziełem literackim, malarskim, zjawiskami przyrody itp., bądź odzwierciedlających jego przeżycia osobiste;
w Polsce akt prawny ministra właściwego do spraw edukacji regulujący proces kształcenia w przedszkolach oraz szkołach publicznych i niepublicznych;
środek masowego komunikowania, za pomocą którego do szerokiego grona odbiorców docierają specjalnie przygotowane programy o zróżnicowanym charakterze: informacyjne, artystyczne, edukacyjne, oświatowe, sportowe, rozrywkowe, seriale filmowe, filmy fabularne, spektakle teatralne.
autom. układ sterowania, w którym wielkość sterowana zależy od wartości sterującej zmieniającej się wg określonego programu;
regulacja automatyczna, w której zadana wartość wielkości regulowanej jest znaną z góry funkcją czasu i zmienia się wg określonego programu;
symfonia o treści pozamuzycznej określonej w tytule lub dołączonym przez kompozytora tzw. programie literackim, rozwinięta w XIX w., np. Symfonia fantastyczna H. Berlioza.
ustrojowa i programowa przebudowa oświaty pol. zrealizowana z inicjatywy min. J. Jędrzejewicza na mocy ustawy z 11 III 1932.
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
muzyka
[łac. < gr.],
muz. sztuka, której tworzywem są percypowane przez ludzi dźwięki, wytwarzane przez nich głosem i/lub za pomocą instrumentów muzycznych;
system poglądów ideologicznych i sposób władania partią i państwem komunistycznym, ukształtowany w okresie, gdy WKP(b) (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego) i ZSRR rządził po dyktatorsku J. Stalin i jego zausznicy; narzucany jako wzorzec ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego innym partiom i państwom komunistycznym do naśladowania.
Liszt
[list]
Ferenc Wymowa, ur. 22 X 1811, Raiding (ob. Doborján k. Sopron, Węgry), zm. 31 VII 1886, Bayreuth,
węgierski kompozytor, pianista i dyrygent.
Partia Pracy, Labour Party,
brytyjska socjaldemokr. partia polityczna.
stosowane od XIX w. określenie dziedzin twórczości artystycznej percypowanych wzrokowo, obejmujące architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne.
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
Bandaranaike Sirimavo Ratwatte Dias, ur. 17 IV 1916, Ratnapur, zm. 10 X 2000, Kadawatha,
żona Solomona, matka Chandriki Bandaranaike Kumaratungi, polityk Sri Lanki;
czasopismo polit., wyd. 1979–89 we Wrocławiu poza cenzurą;

Słownik języka polskiego PWN

program
1. «plan zamierzonych czynności, przedsięwzięć itp.»
2. «założenia, postulaty i cele jakiejś działalności»
3. «repertuar teatru, opery itp.; też: opis tego repertuaru wydrukowany w formie broszury, ulotki lub w gazecie»
4. «broszura zawierająca informacje o danym przedstawieniu, koncercie itp.»
5. «szereg elementów spektaklu, występu itp. następujących po sobie w określonej kolejności»
6. «audycja radiowa albo telewizyjna; też: spis takich audycji nadawanych w danym dniu lub tygodniu»
7. «zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych nadawanych przez daną rozgłośnię na stałej częstotliwości»
8. «zakres wiedzy objętej nauczaniem szkolnym lub akademickim; też: wykaz przedmiotów objętych takim nauczaniem»
9. «ciąg instrukcji napisanych w języku zrozumiałym dla komputera»

• programowy • programowo • programowość • programik
muzyka programowa «muzyka powiązana z jakąś treścią literacką, ideową, sugerowaną przez tytuł utworu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia