powtarzalność

Encyklopedia PWN

w analizie chemicznej zgodność niezależnych wyników oznaczenia tego samego materiału, otrzymanych za pomocą tej samej metody analitycznej, w identycznych warunkach (ten sam analityk, to samo laboratorium, ta sama aparatura itp.).
stopień zgodności wyników kolejnych pomiarów tej samej wielkości fiz., dokonanych w tych samych warunkach, tą samą metodą i za pomocą tych samych narzędzi pomiarowych.
eurytmia
[gr. eurythmía ‘ład’, ‘takt’, ‘harmonia’],
harmonijne ukształtowanie rytmu w poezji lub prozie, będące wynikiem powtarzalności identycznie lub podobnie ukształtowanych części wypowiedzi literackiej;
ocena jakości produktu dokonywana za pomocą zmysłów: wzroku, dotyku, węchu i smaku przez oceniający zespół ekspertów w warunkach zapewniających dokładność i powtarzalność wyników.
automatyka
[gr.],
dział nauki i techniki obejmujący teorię i praktykę realizacji urządzeń zapewniających samoczynne (bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem) działanie maszyn, mechanizmów i instalacji; w języku potocznym, słowo automatyka oznacza też często pewne funkcje i działania zapewniające samoczynną pracę jakiegoś urządzenia lub instalacji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia