powtarzalność

Encyklopedia PWN

w analizie chemicznej zgodność niezależnych wyników oznaczenia tego samego materiału, otrzymanych za pomocą tej samej metody analitycznej, w identycznych warunkach (ten sam analityk, to samo laboratorium, ta sama aparatura itp.).
stopień zgodności wyników kolejnych pomiarów tej samej wielkości fiz., dokonanych w tych samych warunkach, tą samą metodą i za pomocą tych samych narzędzi pomiarowych.
eurytmia
[gr. eurythmía ‘ład’, ‘takt’, ‘harmonia’],
harmonijne ukształtowanie rytmu w poezji lub prozie, będące wynikiem powtarzalności identycznie lub podobnie ukształtowanych części wypowiedzi literackiej;
ocena jakości produktu dokonywana za pomocą zmysłów: wzroku, dotyku, węchu i smaku przez oceniający zespół ekspertów w warunkach zapewniających dokładność i powtarzalność wyników.
automatyka
[gr.],
dział nauki i techniki obejmujący teorię i praktykę realizacji urządzeń zapewniających samoczynne (bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem) działanie maszyn, mechanizmów i instalacji; w języku potocznym, słowo automatyka oznacza też często pewne funkcje i działania zapewniające samoczynną pracę jakiegoś urządzenia lub instalacji.
cyklotem
[gr.],
geol. zespół osadów powstałych w jednym cyklu sedymentacyjnym, powtarzający się w profilu pionowym warstw skalnych;
Deleuze
[delọ̈:z]
Gilles Wymowa, ur. 1925, Saint-Léonard-de-Noblat, zm. 4 XI 1995, Paryż,
filozof fr.; uczeń F. Alquiégo i G. Cangulema;
eliminacja i degradacja części chromatyny;
inżynieria bioprocesowa, inżynieria biochemiczna, bioinżynieria,
gałąź inżynierii chem. i procesowej zajmująca się techn. realizacją procesów biotechnol. (biotechnologia), tj. procesów przebiegających z udziałem organizmów żywych lub ich części, procesów, w których zasadniczym elementem jest przemiana biochemiczna;
właściwość pomiaru, polegająca na tym, że jego wynik ym (tj. wartość zmierzona) jest tylko przybliżeniem wartości prawdziwej yt wielkości mierzonej;
elektron. technologia wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych (układów scalonych, tranzystorów, diod i in.), w której wszystkie procesy prowadzące do uzyskania struktur tych przyrządów odbywają się na jednej stronie (powierzchni) płytki, stanowiącej ich podłoże i wykonanej z materiału półprzewodnikowego (półprzewodniki).
metrol. czynności doświadczalne mające na celu wyznaczenie wartości wielkości fizycznych;
proza
[łac.]
mowa niewiązana, w przeciwieństwie do wiersza pozbawiona stałych jednostek rytmicznych, o linii intonacyjnej zależnej jedynie od budowy składniowej;
zwarty obszar zamknięty granicą naturalną odróżniający się od terenów sąsiednich zespołem cech przyrodniczych i położeniem geograficznym.
podział terenu na regiony na podstawie cech przyrodniczych.
rytm
[gr. rhythmós ‘takt’, ‘rytm’],
lit. uchwytna dla odbiorcy powtarzalność odcinków tekstu równoważnych pod względem budowy;
rodzaj statku kosmicznego (załogowego lub bezzałogowego) okrążającego ciało niebieskie (np. planetę, Księżyc) po orbicie zamkniętej.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

powtarzalny «mogący być powtórzonym»
• powtarzalność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia