pośrednia

Encyklopedia PWN

w sadownictwie krótki skrawek pędu wkładany między zraz i podkładkę;
Pośrednia Grań, Prostredný hrot,
szczyt w Tatrach Wysokich (Słowacja), kulminacja grani oddzielającej doliny: Staroleśną i Małej Zimnej Wody;
Pośrednia Turnia, słowac. Prostredná kopa,
szczyt graniczny w gł. grzbiecie Tatr Wysokich, między Skrajną Turnią a Świnicą, od której jest oddzielona głęboko wciętą Świnicką Przełęczą;
demokracja pośrednia, demokracja przedstawicielska,
forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy państwowej przez organy przedstawicielskie;
dobro, które będzie dalej przetwarzane w danym roku,
ekon. koszty, których nie można odnieść do konkretnych wyrobów.
podatki nakładane na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany (np. konsumpcyjne);
telekom. rodzaj odbiornika radiokomunikacyjnego powszechnego użytku, przeznaczonego do odbioru i przetwarzania emitowanych przez stacje nadawcze fal radiowych wielkiej częst. przenoszących sygnały foniczne.
demokracja
[gr. dḗmos ‘lud’, krátos ‘władza’],
dosłownie — rządy ludu, ludowładztwo.
liryka
[gr.],
jeden z 3 rodzajów literackich, obejmujący utwory głównie wierszowane, których głównym przedmiotem przedstawienia są przeżycia wewnętrzne człowieka, jego uczucia, doznania i przekonania.
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
transplantologia
[łac. transplantare ‘szczepić’, ‘przesadzać’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny, nauka zajmująca się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
część świata obejmująca 4/5 powierzchni Eurazji, największego kontynentu na kuli ziemskiej, na półkulach wschodniej (bez Półwyspu Czukockiego) i północnej (bez części Archipelagu Malajskiego);
bruzdogłowiec szeroki, Diphyllobothrium latum,
tasiemiec z rzędu Pseudophyllidea (tasiemce), pasożytujący (w postaci dojrzałej płciowo) w jelicie cienkim ludzi i in. ssaków żywiących się rybami;
ekon. miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników; inaczej — produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji.
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
część świata położona w całości na półkuli północnej, na pograniczu półkuli zachodniej i wschodniej, stanowi wraz z Azją kontynent zwany Eurazją.
ekon. system gospodarczy;

Materiały dodatkowe

Księga Psalmów, hebr. Tehilim, w Septuagincie Psalmoi, w Wulgacie Volumen hymnorum, w Kodeksie Aleksandryjskim z V w. n.e. Psalterion

Słownik języka polskiego PWN

liryka pośrednia «liryka, w której podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego lub za bezosobową refleksją»
pośredni
1. «niedotyczący czegoś bezpośrednio»
2. «w porównaniu z dwiema rzeczami, dwoma zjawiskami itp.: mający niektóre cechy wspólne im obu»
3. «mający charakter przejściowy, znajdujący się między dwoma etapami, elementami, stopniami jakiegoś procesu, zjawiska, jakiejś struktury itp.»

• pośrednio
dowód nie wprost, dowód pośredni, dowód apagogiczny «dowód polegający na wykazaniu, że zaprzeczenie tezy prowadzi do wniosku sprzecznego z założeniem bądź też z jakimś twierdzeniem prawdziwym»
koszty pośrednie «nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo, których nie można odnieść do konkretnych wyrobów»
podatek pośredni «podatek nakładany na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany, płacony przez nabywcę»
rzut wolny pośredni «w piłce nożnej: rzut, w którym przed zdobyciem bramki piłka musi być zagrana przez co najmniej dwóch zawodników»
wybory pośrednie, dwustopniowe «wybory, w których głosowanie odbywa się w dwóch etapach, czyli najpierw wybierana jest grupa elektorów, którzy później spomiędzy siebie wyłaniają elektów»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia