nagła

Encyklopedia PWN

med. nagły, nieoczekiwany zgon niemowlęcia nie znajdujący wyjaśnienia w danych z wywiadu ani w wynikach badania pośmiertnego;
zakaźna choroba wirusowa powodowana przez herpeswirusy (HHV-6B);
przełom, kryzys, przesilenie,
med. nagła zmiana w przebiegu choroby;
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
ratownictwo medyczne, medycyna ratunkowa,
dyscyplina med. obejmująca działania leczn. i organizacyjne w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
psychol. zdolność do wytwarzania czegoś, co jest nowe i zarazem wartościowe, np. ładne, trafne, prawdziwe lub użyteczne;
zator, embolia,
med. nagłe zamknięcie światła naczynia, zwłaszcza tętnic, materiałem zatorowym niesionym przez krew;
akineza
[gr. a- ‘nie-’, kínēsis ‘ruch’],
biol. zahamowanie ruchu lokomocyjnego swobodnie poruszających się organizmów jako reakcja na nieupostaciowany, bezkierunkowy bodziec o odpowiednim natężeniu (kinezy);
częstoskurcz, tachykardia,
znaczne przyspieszenie czynności serca 140–220/min, rodzaj arytmii;
biol. każda stosunkowo nagła specjacja.
guzkowe zapalenie tętnic, zapalenie wielotętnicze,
choroba zaliczana do kolagenoz, charakteryzująca się procesem zapalnym obejmującym ściany małych i średnich naczyń tętniczych.
Marek Aureliusz, Marcus Annius Verus, Marcus Aelius Aurelius Antoninus Verus, ur. 121, zm. 180, Vindobona (ob. Wiedeń),
cesarz rzymski od 161, filozof (stoik).
monsun
[arab.],
wiatr sezonowy, wiejący w ciepłej porze roku znad morza na ląd, a w porze chłodnej — w kierunku przeciwnym;
Mozart
[mọ:cart]
Wolfgang Amadeus Wymowa, ur. 27 I 1756, Salzburg, zm. 5 XII 1791, Wiedeń,
kompozytor austriacki, jeden z największych twórców w historii muzyki.
med. nagłe, krótkotrwałe zaburzenie świadomości spowodowane zahamowaniem czynności kory mózgowej lub tworu siatkowatego;
operacja
[łac. operatio ‘działanie’],
zabieg operacyjny, zabieg chirurgiczny,
med. wszelkiego rodzaju czynności chirurgiczne, diagnostyczne lub leczn. połączone z naruszeniem ciągłości powłok ciała i/lub otwarciem jam ciała, wykonywane na tkankach i narządach;
parasomnie
[gr.-łac.],
med. jakościowe zaburzenia snu;
instytucja opieki zdrowotnej utworzona w celu udzielania pomocy w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.
posocznica, sepsa,
choroba, najczęściej o ciężkim lub bardzo ciężkim przebiegu spowodowana wysiewem drobnoustrojów lub ich toksyn z ogniska pierwotnego do krwi;

Materiały dodatkowe

Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa rządowa, 3 V 1791, Warszawa

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

z nagła «niespodziewanie, raptownie»
nagły
1. «zjawiający się znienacka»
2. «niecierpiący zwłoki»

• nagle • nagłość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia