naczynioruchowy

Encyklopedia PWN

Bernard
[bernạ:r]
Claude Wymowa, ur. 12 VII 1813, Saint-Julien (dep. Rhône), zm. 10 II 1878, Paryż,
fr. fizjolog i patolog;
chemoreceptory
[gr.-łac.],
zool. receptory wrażliwe na bodźce chem. pochodzące ze środowiska zewn. (smakowe, węchowe) i wewn. organizmu;
dermografizm
[gr. dérma, dérmatos ‘skóra’, gráphō ‘piszę’],
med. odczyn naczynioruchowy skóry;
fizjologia
[gr. phýsis ‘natura’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o funkcjach żywych organizmów, ich narządów, tkanek i komórek;
migrena
[fr. < gr.],
choroba cechująca się występowaniem bólów głowy, najczęściej połowiczych, dość stereotypowych u poszczególnych chorych;
med. nagłe, krótkotrwałe zaburzenie świadomości spowodowane zahamowaniem czynności kory mózgowej lub tworu siatkowatego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia